Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 54277Beleidsregels
Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012
Het college van burgemeester en wethouders;
gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut:
b e s l u i t :
vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:
1. In de tabel behorende bij de afdeling Samenleving mandaatnummer 38 toevoegen met de volgende omschrijving:
 
Nummer
omschrijving onderwerp
van
naar leidinggevende
naar medewerker
bijzondere bepalingen
38.
Het afwikkelen van aanvragen voor bekostiging van de vervoerskosten van leerlingenvervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal
BW
31000001 manager Samenleving
31000007 administratief medewerker leerplicht
 
2. De wijziging genoemd bij het onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 september 2014.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
mevrouw B.A.H. Galama
secretaris
burgemeester