Aanwijzing buitengebied als losloopgebied voor honden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 9 september 2014 het grondgebied van de gemeente Winsum buiten de bebouwde kom aangewezen als plaats, waar het verbod om een hond te laten verblijven of te laten lopen op de weg zonder dat die hond aangelijnd is, niet geldig is. Het gaat om het verbod als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening. Door de aanwijzing wordt het mogelijk om in het buitengebied van de gemeente Winsum honden los te laten lopen.
De aanwijzing treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
Agendanummer: 6
Vergadering: 9 september 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;
Gelet op artikel 2:57 eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening;
Overwegende dat:
 • -
  Het in de gemeente Winsum niet toegestaan is om een hond niet aangelijnd op de weg te laten verblijven; dit betekent dat honden zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet mogen loslopen;
 • -
  Hiermee wordt afgeweken van het in de model Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Vereniging voor Nederlandse Gemeentes (VNG) waarin gesteld wordt dat het aanlijnen van honden alleen verplicht is binnen de bebouwde kom;
 • -
  De doelstelling is om te reguleren op probleemgebieden en er vanuit de historie en het oogpunt van Openbare Orde en Veiligheid geen reden is om van de model Algemene Plaatselijke Verordening van Vereniging voor Nederlandse Gemeentes af te wijken;
 • -
  Het college op grond van artikel 2:57 tweede lid plaatsen kan aanwijzen waar het verbod genoemd in artikel 2:57 eerste lid niet geldt.
Besluit:
 • 1.
  Het grondgebied van de gemeente Winsum buiten de bebouwde kom aan te wijzen als plaats waar het verbod als bedoeld in artikel 2:57 lid 1 onder a Algemene Plaatselijke Verordening om een hond te laten verblijven of te laten lopen op de weg zonder dat die hond aangelijnd is, niet geldig is.
 • 2.
  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking;
 • 3.
  Dit besluit kan worden aangehaald als het Aanwijzingsbesluit losloopgebieden gemeente Winsum.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum in haar vergadering van 9 september 2014.
Burgemeester en wethouders van Winsum,
De burgemeester,
De gemeentesecretaris,
Naar boven