Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Noord-Beveland 2014
De raad van de gemeente Noord-Beveland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014;
gelet op het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;
b e s l u i t
vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Noord-Beveland 2014.
Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Noord-Beveland, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Noord-Beveland.
Artikel 2. Verstrekkingen aan derden
 • 1.
  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Noord-Beveland en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Noord-Beveland was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.
 • 2.
  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Noord-Beveland gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.
 • 3.
  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.
 • 4.
  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.
Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden
 • 1.
  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
 • a.
  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
 • b.
  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.
 • 2.
  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.
 • 2.
  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Noord-Beveland 2014 (Verordening BRP).
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op 28 augustus 2014.
Naar boven