Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 46310Verordeningen
1e WIJZIGING WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE EEMNES 2009
De raad van de gemeente Eemnes;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;
overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;
 
B E S L U I T :
vast te stellen de wijziging van de Wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009 (1e wijziging)
 
Artikel I
De Wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009 wordt als volgt gewijzigd:
A . De tekst van artikel 3, lid 2 wordt vervangen door: “De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats wordt nader door het college vastgesteld.”
B . In artikel 4, lid 1 onder a wordt het bedrag “€ 95”vervangen door “€ 102,50”
C . In artikel 4, lid 1 onder b. wordt het bedrag “€ 135” vervangen door “€ 145”
D . In artikel 4, lid 1 onder c. wordt het bedrag “€ 190” vervangen door “€ 205,50”
E . In artikel 4, lid 2 wordt het bedrag “€ 15” vervangen door “€ 16”
F. In artikel 4, lid 3 wordt het bedrag “€ 50” vervangen door “€ 54”
 
Artikel II
Deze verordening wordt aangehaald als “1e wijziging wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009”.
 
Artikel III
Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening kosten voor het overbrengen en bewaren van een voertuig zijn gemaakt en nog geen bestuursdwangprocedure is gestart, worden de bepalingen van de Wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009 toegepast zoals deze luidt voor de wijziging.
Op een aanhangig bezwaarschrift, gericht tegen een besluit op grond van de Wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009,
  • -
    dat voor de inwerkingtreding van deze verordening is ingekomen, dan wel
  • -
    dat na de inwerkingtreding van deze verordening is ingekomen, doch binnen de wettelijke termijn van bezwaar, wordt beslist met toepassing van de Wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009 zoals deze luidt voor de wijziging.
     
Artikel IV
Deze verordening treedt in werking 15 juli 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2014,
J.A. de Bruijn R. van Benthem RA
griffier voorzitter