Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 45880Overige overheidsinformatie
Gemeente Borger-Odoorn, Exloo, Ontwerp Koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de Gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo,KENNISGEVING
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Borger-Odoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo.
Onteigeningsplan Aansluiting Exloo N34
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Borger-Odoorn maakt bekend dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Drenthe onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 aansluiting Exloo.
De provincie Drenthe bouwt de N34 om tot een volwaardige enkelbaans stroomweg voorzien van ongelijkvloerse kruisingen. Ook bij de aansluiting Exloo wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. De N34 wordt bij de nieuwe aansluiting verdiept aangelegd. Naast het realiseren van de ongelijkvloerse kruising met op- en afritten wordt tevens een logische en veilige route van de nieuwe aansluiting op het dorp Ees gerealiseerd. Door het verleggen van de N34 in westelijke richting kunnen een vrijliggend fietspad en een verbrede parallelweg worden aangelegd. Op het aan te leggen viaduct wordt een vrijliggend fietspad aangelegd.
Aanleg van deze ongelijkvloerse kruising garandeert de doorstroming van het doorgaand verkeer op de N34 en verhoogt de verkeersveiligheid.
Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemming Verkeer en (gedeeltelijk) de dubbelbestemmingen Waarde archeologie 2 of Waarde archeologie 3 toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
  • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD te Exloo (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 20 augustus 2014 tot en met 30 september 2014.
 
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2014-10.
Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel,
tel.nr. 06-12097585; b.g.g. tel.nr. 06-11526107.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 15 oktober 2014 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Exloo, Hoofdstraat 50. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.