Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948
Sophialaan 21 te Utrecht
HZ_WABO-13-09948
Het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG
Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 6 weken
 
Voordat u een zienswijze indient, kunt u meestal de aanvraag, bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo. U kunt uw zienswijze indienen door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In uw zienswijze kunt u aangeven waarom u voor of tegen het voorgenomen besluit bent. Vermeld bij uw zienswijze tevens uw naam en adres en het betreffende kenmerk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om digitaal uw zienswijze kenbaar te maken over een ontwerp besluit (via DigiD). Zie voor meer informatie de site www.utrecht.nl/digitaalloket. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing op een aanvraag weegt de gemeente de ingediende zienswijzen af. Of uw zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven.
 
Naar boven