Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2014, 41435Overige besluiten van algemene strekking

Gemeenschappelijke regeling ISD BOL

De Raad van de gemeente Brunssum;

Besluit:

I.

tot wijziging van de "gemeenschappelijke regeling ISD BOL" (inwerkingtreding 1 januari 2007), overeenkomstig het hiernavolgende :

  • a.De aanduiding van artikel 28 "Liquidatie" wordt gewijzigd in: Opheffing en liquidatie.

  • b. Artikel 28 eerste en tweede lid komen te luiden als volgt:

    • 1.De regeling wordt ontbonden en het openbaar lichaam ISD BOL daarmee opgeheven, indien de raden van tweederde van de gemeenten daartoe besluiten.

    • 2.In geval van ontbinding van de regeling en daardoor opheffing van het openbaar lichaam ISD BOL, wordt door het algemeen bestuur‚ de raden van de gemeenten gehoord hebbende, een liquidatieplan vastgesteld. In het liquidatieplan kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

II.
Inwerkingtreding

De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat dit besluit door de gemeenten algemeen bekend is gemaakt.