Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2014, 40816Verordeningen

Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2015

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d.15 juli 2014;

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

besluiten de subsidieregeling “Participatie in de buurt Gouda 2015” vast te stellen.

Artikel 1 Doelgroep

De doelgroep van deze regeling zijn kwetsbare burgers, dat wil zeggen inwoners van Gouda van 23 jaar en ouder met een beperking of probleem van lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosociale en/of materiële aard, waarbij een disbalans is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, wat ingrijpende gevolgen heeft voor hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden in de samenleving.

Artikel 2 Doelstellingen subsidieregeling

 • 1.Deze subsidieregeling heeft als doel participatie van mensen uit de doelgroep te bevorderen op een wijze die past bij hun wensen en mogelijkheden om sociaal isolement te voorkomen of te bestrijden en/of om de dagelijkse zorg van de mantelzorg te verlichten.

 • 2.Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor voorzieningen en/of activiteiten die bijdragen aan de in lid 1 genoemde doelstelling.

Artikel 3 Indieningsdatum

 • 1.Een aanvraag voor subsidie wordt vóór 15 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

 • 2.In afwijking van het eerste lid worden aanvragen met betrekking tot het jaar 2015: vóór 15 september 2014 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Artikel 4 Aanvraag

De aanvraag omvat in ieder geval:

plan van aanpak, waarin opgenomen:

 • a)Een omschrijving van de voorziening en/of activiteiten, doel en doelgroep, plaats, frequentie en duur van openstelling of activiteit, samenwerkingspartners, inzet vrijwilligers, verwacht aantal unieke deelnemers per jaar en gemiddeld aantal deelnemers per soort dagdeel of activiteit;

 • b)Een omschrijving van de wijze waarop aan de integratie met de buurt gewerkt wordt en waarop vrijwilligers geworven worden;

 • c)Een motivering waarom de organisatie van mening is dat de aanvraag bijdraagt aan de doelstellingen als genoemd in artikel 2;

 • d)De resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig;

 • e)De evaluatiecriteria waarmee de resultaten van de activiteit of het aanbod na afloop van het jaar gemeten zullen worden, waarbij in ieder geval gebruikt is gemaakt van de uitkomsten van een deelnemersenquête waarvan de uitslag verantwoord wordt bij de afrekening).

Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor de voorziening en/of activiteiten, inclusief de te verwachten inkomsten.

De statuten, voor zover van toepassing en nog niet eerder bij een aanvraag voor subsidie bij de gemeente Gouda overgelegd.

Artikel 5 Wijze van verstrekking

 • 1.Uiterlijk vóór 21 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend wordt een beschikking afgegeven.

 • 2.Indien subsidie wordt verleend, wordt in de subsidieverleningsbeschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven, het aanbod dat hiervoor gerealiseerd dient te worden en de verplichtingen waaraan de organisatie in het kader van deze subsidieverlening dient te voldoen.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 616.286,= per kalenderjaar. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

Artikel 7 Toetsingscriteria

 • 1.De aanvraag wordt op de volgende criteria getoetst:

 • a.Het aanbod waarvoor subsidie wordt aangevraagd sluit aan bij de uitgangspunten van ‘Participatie in de buurt’ als opgenomen in de bijlage en draagt bij aan minimaal één van de drie subdoelstellingen van dit beleid;

 • b.Het aanbod wordt voldoende flexibel ingericht om de mogelijkheid van vraaggericht werken te waarborgen;

 • c.De beoogde voorziening en/of activiteit sluit aan bij de bestaande voorzieningen- en activiteitenstructuur in de betreffende wijk of de stad en er zijn geen overlappingen;

 • d.De aanbieder profileert zich zodanig in de stad dat hij zowel (kwetsbare) burgers als betrokken inwoners van Gouda weet te bereiken;

 • e.De aanbieder werkt samen met andere organisaties;

 • f.De uitvoering gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers, zo nodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroepskrachten.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2015 treedt drie dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Participatie in de buurt Gouda 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris

BIJLAGE

De beleidsdoelstellingen:

EFFECTEN

DOELSTELLING

SUBDOELSTELLING

Inwoners van Gouda van 23 jaar en ouder participeren in de samenleving.

Kwetsbare burgers zoals omgeschreven in artikel 2 participeren in de samenleving op een wijze die past bij hun wensen en mogelijkheden om sociaal isolement te voorkomen of te bestrijden en/of om de dagelijkse zorg van de mantelzorg te verlichten.

1. Welkom in de inclusieve samenleving: Participatie van burgers met een beperking binnen reguliere voorzieningen neemt toe doordat de toegankelijkheid van het algemene voorzieningen, verenigingen en clubs verbetert.

2. Samen optrekken: Mensen vinden elkaar voor het leggen van nieuwe contacten om gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

1.3. Ontmoeten in een veilige omgeving: Kwetsbare burgers kunnen anderen ontmoeten en activiteiten ondernemen in een veilige omgeving waar zij bekend zijn en de ondersteuning krijgen die noodzakelijk is.

De volgende uitgangspunten gelden hierbij:

 • De kracht van iedere burger wordt benut om optimaal te participeren en zelfredzaam te zijn;

 • Het bepalen en regelen van de daginvulling is de eigen verantwoordelijkheid van de burger;

 • Algemeen wat kan, specifiek wat moet. Mensen met een beperking participeren zoveel mogelijk binnen het reguliere aanbod van voorzieningen; voor wie dat niet kan zijn er maatwerkvoorzieningen;

 • Het accommodatiegebonden aanbod wordt groepsgericht georganiseerd, maar speelt in op de individuele vraag van de deelnemers. Er wordt steeds uitgegaan van de mogelijkheden van de deelnemers;

 • De organisatie van activiteiten wordt zoveel mogelijk vanuit de deelnemers en vrijwilligers zelf georganiseerd, eventueel met ondersteuning van een beroepskracht;

 • Activiteiten sluiten aan bij initiatieven in de wijk;

 • Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen: Deelnemers gaan vanuit hun eigen vertrouwde omgeving de wijk in en mensen uit de buurt komen hun leefwereld binnen;

 • Er is een balans tussen professionele en informele inzet;

 • Diversiteit is een kracht: specifiek aanbod organiseren voor iedere groep met een bepaalde beperking is verleden tijd.