Gemeente Baarn - Gemeenschappelijke regeling samenwerking werk en inkomen Baarn, Bunschoten en Soest

Wij (Burgemeester en wethouders van Baarn) hebben de "Gemeenschappelijke regeling samenwerking werk en inkomen Baarn, Bunschoten en Soest" vastgesteld in onze vergadering van 18 maart 2014, na het besluit door de gemeenteraad van Baarn in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2014 om toestemming te geven aan het college van B&W om te komen tot vernieuwing en uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest overeenkomstig de "Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest".

In onze vergadering van 1 juli 2014 hebben wij besloten om de Gemeenschappelijke regeling samenwerking werk en inkomen Baarn, Bunschoten en Soest in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht met ingang van 1 juli 2014. De gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest is op 18 maart gewijzigd in bovengenoemde gemeenschappelijke regeling. De reden van wijziging is gelegen in het feit dat naast de uitvoering van de inkomensvoorziening nu ook de uitvoering van de re-integratietaken op grond van de Wet Werk en Bijstand bij de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest is ondergebracht. Bovengenoemde gemeenschappelijke regeling wordt bekendgemaakt door middel van deze publicatie in het Gemeenteblad (op grond van artikel 139 van de Gemeentewet). Informatie over een en ander kan worden verkregen bij de sociale dienst BBS te Soest. De gemeenschappelijke regeling ligt vanaf heden, tijdens kantooruren, voor een ieder gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis, Stationsweg 18. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Ook is de gemeenschappelijke regeling geplaatst op www.baarn.nl.

Baarn 1 juli 2014

Naar boven