Verordening Starterslening gemeente Súdwest-Fryslân

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2014;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening gemeente Súdwest-Fryslân

Artikel 1
Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

  • a) aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

  • b) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

  • c) Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

  • d) Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

  • e) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

  • f) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2
Toepassingsbereik

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a. Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

  • b. Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Súdwest-Fryslân waaronder niet begrepen (huur)woningen, die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 150.000. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen uiterlijk 6 maanden na eigendomsoverdracht (bestaande bouw). Bewoning dient te blijken uit een inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 3
Budget

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

Het totale budget is mede afhankelijk van de beschikbaarstelling van budget door de Rijksoverheid. De gemeente Súdwest-Fryslân legt 50% van de Starterslening in. De overige 50% wordt ingelegd door het Rijk. Indien en voor zover het Rijk geen gelden (meer) inlegt, wordt ook de inleg van de gemeente per gelijke datum beëindigd.

Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget toereikend is of wordt voldaan aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel. .

Indien het vastgestelde budget is ingelegd wordt niet eerder een Starterslening toegekend dan nadat er opnieuw budget is vastgesteld op grond van artikel 3 lid 1 van deze verordening of nadat er minimaal € 250.000,00 (zegge: tweehonderd en vijftigduizend euro) is binnengekomen door aflossing en rentebetaling van de verleende startersleningen.

Aanvragen, die in verband met het tweede of derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4
Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en SVn.

Artikel 5
Bevoegdheid college

Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, artikel 2 lid 2 te wijzigen. De raad zal over wijzigingen geïnformeerd worden.

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,=. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Het college kan besluiten de toekenning van Startersleningen afhankelijk te stellen van bepaalde (deel)gebieden en/of woonwijken teneinde gemeentebreed een meer evenwichtige (door)stroming van grond- en/of woningverkopen te realiseren.

Artikel 6
Procedure aanvraag en toekenning

Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7
Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8
Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’ ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Súdwest-Fryslân en SVn.

Artikel 9
Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10
Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Súdwest-Fryslân wordt de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 3 maart 2011, ingetrokken.

Artikel 12
Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Súdwest-Fryslân’.

K.Visser

,

wnd. voorzitter.

G.W. Stegenga

,

wnd. griffier.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2014

Naar boven