Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (vijfde wijziging)

Nijverdal, 1 juli 2014 Nr. 14INT01211

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 mei 2014;

B e s l u i t :

 • I.vast te stellen de:

volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (vijfde wijziging).  

Artikel 2:47A wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2:47A Skaten en Skateboarden

 • 1.Onder skates wordt in dit artikel verstaan: rolschaatsen en de moderne varianten van rolschaatsen, zoals rollerskaters, (in-line)skates, skeelers enz.

 • 2.Burgemeester en wethouders kunnen delen van de weg aanwijzen waar het op door hen te bepalen tijdstippen is verboden om:

  • -te skaten; en

  • -te skateboarden.

 • 3.De in het tweede lid bedoelde plaatsen kunnen worden aangewezen in het belang van:

  • -het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, waaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg;

  • -de voorkoming of opheffing van (geluids)hinder, anders dan in artikel 4:6 of;

  • -de voorkoming van schade aan de weg en straatmeubilair.

 • 4.Burgemeester en wethouders kunnen besluiten dat het verbod, zoals vervat in het tweede lid, ook geldt ten aanzien van andere, met skates en skateboards vergelijkbare voorwerpen.

II. te bepalen dat deze wijziging van de verordening in werking treedt op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Naar boven