Gemeente Arnhem – Beleidsregels milieuzone Arnhem

Zaaknummer: 2014-06-00498

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft op 23 juni 2014 beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van ontheffingen van de milieuzone in Arnhem. De volledige tekst is als volgt.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelet op:

 • -het Convenant tot aanvulling en wijziging van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering, namens ons ondertekend op 14 mei 2013;

 • -artikel 149, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -artikel 62 en artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -artikel 1:3, vierde lid en Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -artikel 2, lid 1 Bestuursrechtelijke rechtshandelingen onder 15 van het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem 2013;

 • -Ondermandaatbesluit cluster Openbare Ruimte;

besluit vast te stellen:

Beleidsregels ontheffingen milieuzone Arnhem 2014

Bij besluit van 4 juni 2014 hebben wij een milieuzone ingesteld voor de binnenstad van de gemeente Arnhem. De milieuzone wordt aangeduid door middel van verkeersborden conform model C22a van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 RVV 1990 zijn wij bevoegd ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring op grond van verkeersbord C22a. De criteria die wij daarbij hanteren, worden in dit document nader uitgewerkt.

Artikel 1
Begripsbepalingen

Bijzonder voertuig: voertuig dat is bedoeld voor exceptioneel transport, het kraanvoertuig/de kraanwagen, de verhuisauto, de betonmixer/de betonmolen, de betonpomp, de brandweerwagen, de reinigingswagen, de hoogwerker, de gepantserde voertuigen, de winkelauto en de zuigwagen/de kolkenzuiger, de kermiswagen en de circuswagen, steeds in de zin van de Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994. zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling gepubliceerd in Staatscourant 2012, 22037 (Regeling voertuigen), ingangsdatum 1 januari 2013, en/of in de zin van www.cbs.nl, alsmede het voertuig dat als zodanig door de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering wordt aangewezen;

Datum van eerste toelating: de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen en die vermeld staat op het kentekenbewijs deel 1A;

Milieuzone: ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder;

Vrachtauto: voertuig, aangedreven door een compressiemotor, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kilogram, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Staatsblad 1990, 459, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit gepubliceerd in Staatsblad 2012, 407 (RVV 1990), ingangsdatum 1 januari 2013.

Artikel 2

In de milieuzone worden tot 1 januari 2015 geen vrachtauto’s toegelaten die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d van het RVV 1990, met uitzondering van de vrachtauto’s die moeten worden aangemerkt als Bijzonder voertuig, niet zijnde een voertuig dat is bedoeld voor exceptioneel transport. Dit geldt niet voor Bijzondere voertuigen die ouder zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating, zoals vastgelegd in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Voor de onder 1. genoemde Bijzondere voertuigen geldt dat zij voor de periode tot 1 januari 2015 in de milieuzone worden toegelaten, met dien verstande dat geen ontheffing wordt verleend voor de periode na het verstrijken van 13 jaar na de datum van eerste toelating.

Artikel 3

Ten behoeve van de vrachtauto’s die zijn opgenomen in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) en die voldoen aan het bepaalde in artikel 2, lid 1 wordt ontheffing verleend uiterlijk tot 1 januari 2015, met dien verstande dat geen ontheffing wordt verleend voor de periode nadat het voertuig 13 jaar oud is geworden, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating, zoals vastgelegd in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Artikel 4

Bestuurders van vrachtauto’s die niet aan de in artikel 2 opgenomen criteria voldoen, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een dagontheffing. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • a.Ten behoeve van Bijzondere voertuigen die bedoeld zijn voor exceptioneel transport en niet ouder zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating, zoals vastgelegd in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW), zal deze dagontheffing standaard worden verleend, mits bij de aanvraag om ontheffing een bewijsstuk van de ontheffing van de RDW voor exceptioneel transport gevoegd is.

 • b.Het maximum aantal keren dat aan andere dan de onder a. genoemde voertuigen toegang tot de milieuzone wordt verleend, is twaalf keer per kalenderjaar per kenteken.

 • c.Een ontheffing wordt verleend voor één dag (van 00.00 tot 24.00 uur).

Artikel 5

Aan vergunninghouders krachtens artikel 1 van de Marktverordening 2004 en opvolgende verordeningen, die gebruik maken van een voertuig dat niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 86d van het RVV 1990, wordt ontheffing verleend, uiterlijk tot 1 januari 2015.

Artikel 6

Aan de ontheffingen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 kunnen voorwaarden en/of beperkingen worden verbonden.

Artikel 7

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregels tenzij dat voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen. Van de onderhavige beleidsregels kan slechts worden afgeweken in het geval er sprake is van:

 • i.bijzondere omstandigheden;

 • ii.onevenredige gevolgen;

 • iii.gevolgen die onevenredig zijn in relatie tot de doelen die door dit beleid worden gediend,

op grond waarvan het college kan besluiten tot het verlenen van een langdurige ontheffing.

Artikel 8

 • 1.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen milieuzone Arnhem 2014.

 • 3.Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

J.van der Kaa

Hoofd van de afdeling Vergunningen en Toezicht

Naar boven