Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2014, 35115Verordeningen

8E WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

  • 1.vast te stellen de achtste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.

Artikel I

Artikel 2.1.5.2 wordt gewijzigd en zal komen te luiden:

  • 1.Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het college een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

  • 2.De vergunning wordt verleend:

    • a.als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit;

    • b.door het college in de overige gevallen.

  • 3.Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

  • 4.Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, het Provinciaal wegenreglement Noord-Brabant, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014.

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juni 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

20 juni 2014

de gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA