Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2014, 33055Overige besluiten van algemene strekking

AANWIJZINGSBESLUIT DUIKVERBOD  

Burgemeester en wethouders van Vlissingen;

gelet op artikel 5:35, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (Apv);

- overwegende dat in het aangewezen gebied sprake is van de aanwezigheid van zware explosieven;

- overwegende dat hierdoor de vrije toegankelijkheid van het aangewezen gebied kan leiden tot gevaarlijke situaties;

b e s l u i t en :

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:35, eerste lid van de Apv het gebied tussen strandpaviljoen Piet Hein tot aan het Nollestrand, vanaf de waterlijn tot aan de vaargeul aan te wijzen als strandvak waarvan en zeevak waarin het verboden is te duiken. 

Vlissingen, 6 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

de secretaris, de burgemeester,

drs. H.W. Moerdijk RA A.M. Demmers-van der Geest