Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2014, 3133Beleidsregels

Gemeente Landgraaf – Nieuwe Welstandsnota

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend dat door de gemeenteraad op 30 mei 2013 is vastgesteld de ‘Welstandsnota gemeente Landgraaf 2013’. De nieuwe welstandsnota die zijn voorganger uit 2004 vervangt, maakt het welstandsbeleid eenvoudiger en toegankelijker. ‘Soepel waar het kan, streng waar het moet’ luidt het motto. Voortaan kan de burger met het doorlopen van een duidelijk stroomschema zelf toetsen welke criteria op zijn aanvraag van toepassing zijn. Indien gewenst verstrekt de gemeente verdere inlichtingen over de interpretatie van de welstandsnota. De nieuwe nota legt niet alleen het accent op architectonische en stedenbouwkundige aspecten, maar ook op cultuurhistorische waarden. Bijzondere aandacht krijgen vanzelfsprekend de beschermde dorpsgezichten Lauradorp, Leenhof en Rimburg en er is een lijst opgesteld van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden die buiten de dorpsgezichten vallen. Deze 150 panden zijn uit een grote voorselectie gedistilleerd met als ouderdomsgrens het jaar 1965, het eind van de Wederopbouwperiode.

De nieuwe welstandsnota ligt met ingang van de dag na deze publicatie, tijdens openingstijden ter inzage bij het KCC in het raadhuis van Landgraaf. Het is niet mogelijk om bezwaar cq. beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van de nota. Met het publiceren van de nieuwe ‘Welstandsnota gemeente Landgraaf 2013’ wordt de oude welstandsnota uit 2004 ingetrokken.