Handleiding kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, lid 2, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, verder te noemen de heffingsambtenaar,

Gelet op art. 1:3, lid 4, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

Besluit:

de volgende beleidsregel vast te stellen:

"Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken"

 • 1.Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

  • a. zeer licht indien:

  • a.1.het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat;

  • a.2.het bezwaarschrift summier gemotiveerd is;

  • a.3.de inhoud van het bezwaarschrift is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport.

  • b. gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit:

  • b.1.een juiste vaststelling van de feiten;

  • b.2.een onderzoek naar de waarde:

  • b.3.een opgeworpen rechtsvraag.

 • 2.Voor de toepassing van de wegingsfactoren geldt in andere gevallen dan die genoemd in onderdelen 1.a en 1.b een per geval aan te wijzen categorie.

 • 3.Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Aldus vastgesteld op 12 november 2013

De heffingsambtenaar,

H.J. Bejas

Naar boven