WELSTANDSNOTA HELMOND 2013

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

de voorgestelde actualisatie van de Welstandsnota Helmond vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 januari 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

17 januari 2014

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Naar boven