Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2014, 24467Overige besluiten van algemene strekking

AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in de artikelen 231, 232, 246a, 255 lid 5 van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Hilversum;

gelet op het contract tussen de gemeente en UWV alsmede het aansluitprotocol GeVS (Suwinet-Inkijk);

besluiten:

I  

In te trekken het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2010 inclusief Suwinet-inkijk”en de eerste wijziging van het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2010 inclusief Suwinet-inkijk”.

II

De hieronder volgende bepalingen vast te stellen inzake Aanwijzing ambtenaren belastingen en mandaat inclusief Suwinet-inkijk:

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar

 • 1.De coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (heffings-ambtenaar).

 • 2.De coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsamb-tenaar) van de Gemeentewet.

Artikel 2 Aanwijzing medewerkers belastingen

 • 1.Als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel d van de Gemeente-wet worden aangewezen de volgende medewerkers belastingen:

 

 • 1.Belastingmedewerker B en C op het gebied van zowel heffen als invordering van gemeente-lijke belastingen;

 • 2.Fiscaal-Juridisch beleidsmedewerker;

 • 3.Applicatiebeheerder;

 • 4.Senior medewerker bedrijfsvoering;

 • 5.Senior afhandelaar bezwaarschriften;

 • 6.Kwaliteitscontroller;

 • 7.Coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen;

 • 8.Coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering.

 

 

 

 • 1.Als de onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belas-tingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet worden aange-wezen de volgende medewerkers werkzaam voor Invoned Apeldoorn BV/Invorderingskantoor Nederland BV (Invoned):

 

 • 1.mevrouw L. van den Bos, geboren op 16 februari 1983, te Nijmegen;

 • 2.de heer J.A.A.W. Nikkelen, geboren op 26 augustus 1981, te Nijmegen;

 • 3.mevrouw C.M. Teeuwissen-Coenen, geboren op 1 januari 1982, te Wijchen;

 • 4.mevrouw M.H. Vermeulen, geboren op 24 februari 1981, te Batenburg.

Artikel 3 Aanwijzing inlichtingenverplichtingen

 • 1.Als de gemeenteambtenaren, belast met de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maat-regel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, worden aangewezen de vol-gende medewerkers belastingen:

 

 • 1.Belastingmedewerker B en C op het gebied van zowel heffen als invordering van gemeente-lijke belastingen;

 • 2.Fiscaal-Juridisch beleidsmedewerker;

 • 3.Applicatiebeheerder;

 • 4.Senior medewerker bedrijfsvoering;

 • 5.Senior afhandelaar bezwaarschriften;

 • 6.Kwaliteitscontroller;

 • 7.Coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van heffen;

 • 8.Coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering.

 

 • 1.Als de gemeenteambtenaren, belast met de heffing en de invordering van artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken, worden aangewezen de volgende medewerkers:

 

 • 1.Beheerder basisregistratie (BAG);

 • 1.Kwaliteitscontroller/applicatiebeheerder;

 • 2.Teammanager gegevenshuis/Sr. Medewerker gegevenshuis;

 • 3.Taxateur.

Artikel 4 Belastingdeurwaarder/betekenaar

 • 1.Als onbezoldigde gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden als belastingdeurwaarder/betekenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet worden de volgende medewerkers werkzaam voor Vesting Finance LexSan BV (VFL)/Invoned Apeldoorn BV/Invorderingskantoor Nederland BV (Invoned):

 

 • 1.de heer D.T.L. de Bok, geboren op 8 april 1981, te Raamsdonksveer;

 • 2.de heer M. de Busser, geboren op 7 september 1962, te Amsterdam;

 • 3.de heer A.A. Derksen, geboren op 27 januari 1981, te Nijmegen;

 • 4.de heer J. Dingerdis, geboren op 15 augustus 1978, te Steenwijk;

 • 5.de heer F.R.H. Garib, geboren op 13 mei 1977, te Alphen aan den Rijn;

 • 6.de heer L. ’t Hart, geboren op 16 september 1957, te Rotterdam;

 • 7.de heer M.A. van Houselt, geboren op 3 oktober 1953, te Rotterdam;

 • 8.de heer R.H. Kok, geboren op 16 juni 1957, te Makassar (Indonesië);

 • 9.de heer C.J. Leijdekkers, geboren op 20 maart 1954, te Apeldoorn;

 • 10.de heer F. P. Nobel, geboren 6 december 1955, te Rotterdam;

 • 11de heer J. van Spijk, geboren op 1 augustus 1967, te Vlaardingen;

 • 12de heer E.P. van der Starre, geboren 5 september 1982, te Naarden;

 • 13de heer H.F. Tangelder, geboren 29 maart 1976, te Zevenaar;

 • 14de heer N.M.G.M. van de Vlasakker, geboren 15 oktober 1978, te Doetinchem.

 

 • 1.Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet worden aangewezen de volgende medewerkers belastingen op het gebied van invordering:

 

 • 1.mevrouw H.E. Coulier–Torsing (coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering), geboren op 19 november 1959, te s’Graveland;

 • 2.mevrouw J. van der Gant (belastingmedewerker B), geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

Artikel 5 Belastingdeurwaarder/raadpleger in het kader van Suwinet-inkijk

1. Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen

als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet en daarmee als de gemeentelijke belastingdeurwaarder in het kader van de autorisaties volgens Suwinet-Inkijk worden aangewezen de volgende medewerkers belastingen op het gebied van invordering:

 • 1.mevrouw H.E. Coulier–Torsing (coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering), geboren op 19 november 1959, te ‘s-Graveland;

 • 2.mevrouw J. van der Gant (belastingmedewerker B), geboren op 22 juni 1957, te Hilversum.

2. Als de gemeenteambtenaren van belastingen belast met het invoeren van BSN´s in het filter van de Suwinet-Inkijk:

 • 1.de heer J.B.M. Demeijer (belastingmedewerker C) geboren op 24 juni 1951 te Den Haag;

 • 2.mevrouw Y. Hoveling (belastingmedewerker C), geboren op 2 september 1958, te Amster-dam.

 

 • 1.Als de gemeenteambtenaar zijnde de zogenaamde security officer belast met de beveiligingen en de bescherming van de privacy van de gegevens:

 

 • 1.de heer C.L. van Malsen (Teammanager I2CT) geboren op 20 juni 1971, te Apeldoorn.

 

 • 1.Wijzigingen in de onder artikel 5 genoemde aangewezen personen worden gemeld bij de coördinator gemeentelijke belastingen op het gebied van invordering, en deze zal een schriftelijk verzoek tot wijziging neerleggen bij de applicatiebeheerder belastingen.

Artikel 6 Oninbaar verklaren

Aan de senior medewerker bedrijfsvoering wordt verleend de bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet.

 

Artikel 7 Beroepsprocedures rechtbank en Gerechtshof

 • 1.Aan de fiscaal-juridisch beleidsmedewerker wordt verleend de bevoegdheid tot het optreden bij beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroep bij het Gerechtshof terzake van de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen.

 

 • 1.Beslissingen in administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door de wethouder Financiën.

Artikel 8 Aanhaling en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit Belastingambtenaren 2014”

2. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Hilversum, 22 april 2014 burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

 

I.C. de Vries P.I. Broertjes