Reglement afgifte afvalstoffen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee en de Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende Reglement afgifte afvalstoffen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1
Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.gemeente: gemeente Goeree-Overflakkee;

 • b.verordening: Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee;

 • c.uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening;

 • d.milieustraat: brengdepot als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, van de verordening;

 • e.milieustraat Middelharnis: Milieustraat Middelharnis, Johannispolderseweg 19, 3241 LZ Middelharnis;

 • f.milieustraat Goedereede: Milieustraat Goedereede, Provincialeweg 12b, 3252 LR Goedereede;

 • g.ontdoener: een in de gemeente ingeschreven en in de gemeente woonachtige bewoner, een in de gemeente gevestigd bedrijf, een in de gemeente gevestigde vereniging of stichting;

 • h.vervoerder: degene die afvalstoffen van de ontdoener op de milieustraat aanbiedt;

 • i.weegbrief: de door de medewerker van de gemeente aan de ontdoener of vervoerder afgegeven brief, waarop wordt genoteerd de afgegeven hoeveelheid afval;

 • j.geleidebrief: geleidingbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen;

 • k.afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel 2
Algemene bepalingen

De Millieustraat Middelharnis accepteert afval van particulieren en bedrijven.

De Milieustraat Goedereede accepteert alleen afval van particulieren.

Ontdoeners en vervoerders mogen de milieustraat alleen betreden ten behoeve van de afgifte van afvalstoffen.

De ontdoener of vervoerder van de afvalstoffen die zich op de milieustraat begeeft, moet zich op verzoek van de medewerkers legitimeren door middel van een wettig legitimatiedocument als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.

Op de milieustraat mogen kinderen jonger dan 12 jaar zich niet buiten het voertuig begeven.

De maximale snelheid op de milieustraat bedraagt 5 km per uur.

Klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval moet worden afgegeven bij het daarvoor bestemde depot; de overige afvalstoffen moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers/bakken.

Kadavers van huisdieren moeten onder toezicht van een medewerker van de milieustraat in de daarvoor bestemde koelcontainer worden gedeponeerd.

Het is ontdoener, vervoerder en derden verboden de containers e.d. te doorzoeken, al dan niet met de intentie om afvalstoffen mee te nemen.

Burgemeester en wethouders kunnen de ontdoener of vervoerder die naar hun oordeel in strijd handelt met de in deze voorwaarden gestelde regelen de toegang tot de milieustraat te ontzeggen.

Artikel 3
Voorwaarden voor de afgifte van afvalstoffen

Bij de milieustraat mogen uitsluitend afvalstoffen worden afgegeven door of namens ontdoener, genoemd in artikel 1.

De afvalstoffen moeten afkomstig zijn uit de eigen particuliere huishouding of van het eigen bedrijf, vereniging of stichting en moeten ontstaan zijn op het grondgebied van de gemeente.

Bedrijven, gevestigd in de gemeente, mogen maximaal 50 kilogram klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval per keer aanleveren en agrarische bedrijven onbeperkt stort-verpakkingen, afkomstig uit het eigen bedrijf.

Verenigingen, kerken of stichtingen, gevestigd in de gemeente, mogen in de periode van drie weken vóór en één week na een jaarmarkt of bazaar afvalstoffen aanbieden met een door de gemeente verstrekte “verklaring aanleveren jaarmarkt of bazaar”, onder de daarin gestelde voorwaarden.

Asbesthoudende afvalstoffen dienen, vergezeld van een vooraf door de gemeente verstrekte toestemmingsverklaring, nat gemaakt en dubbel verpakt in stevig plastic folie met een minimale dikte van 0,2 mm te worden aangeleverd. Indien in de toestemmingsverklaring nadere voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van het aanleveren van de afvalstoffen, dient ook aan die voorwaarden te worden voldaan.

Burgemeester en wethouders beslissen, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement en de Tarieventabel behorende bij de geldende Verordening reinigingsheffingen, of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd. Burgemeester en wethouders kunnen aan de acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden verbinden.

Het is verboden op de milieustraten de volgende afvalstoffen aan te bieden:

 • a.stoffen, welke naar oordeel van burgemeester en wethouders, op zichzelf, samen of in verbinding met andere stoffen:

een hinderlijke reuk veroorzaken;

schade kan opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas;

schade kan opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;

milieu hygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;

 • b.pathologisch afval;

 • c.kadavers, of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees of visafval, slachtafval, kadavers van kleine huisdieren uitgezonderd;

 • d.radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;

 • e.gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is, en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen.

Artikel 4
Weegbrief

Bij acceptatie van de afvalstoffen wordt aan de ontdoener of vervoerder een weegbrief uitgereikt. Deze geldt als overeenkomst tussen ontdoener, vervoerder en de gemeente betreffende de afgifte van de afvalstoffen op de milieustraat onder de hierna genoemde voorwaarden. Door ondertekening van de weegbrief verklaart de ontdoener of de vervoerder in te stemmen met de weging, het toegepaste tarief en de overige voorwaarden.

Artikel 5
Vergoeding

Voor de afgifte van de afvalstoffen is de ontdoener een vergoeding verschuldigd, conform de Tarieventabel behorende bij de geldende Verordening reinigingsheffingen. De tarieven zijn vermeld op het bord bij de toegang van de milieustraten. Op verzoek wordt de tarievenlijst ter beschikking gesteld.

De verschuldigde vergoeding voor de afgifte van afvalstoffen kan door de ontdoener op de volgende manieren worden betaald:

 • a.particulieren alleen door middel van pinnen;

 • b.bedrijven door middel van pinnen of betaling achteraf na ontvangst van de factuur..

Niet geaccepteerde stoffen, die al op de verwerkingsinrichting zijn gedeponeerd, worden door de ontdoener of vervoerder terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, na de eerste sommatie van de locatie verwijderd. Indien deze stoffen niet terstond worden verwijderd, is, onverminderd het verschuldigd zijn van eventuele invorderingskosten en andere bijkomende kosten, zonder dat hiervoor rechtelijke tussenkomst noodzakelijk is per etmaal of een deel daarvan dat de gewraakte toestand voortduurt een boete van € 500,-, exclusief omzetbelasting, verschuldigd.

Indien niet wordt voldaan aan de eis tot verwijdering van de niet geaccepteerde stoffen, kunnen op kosten van de ontdoener of vervoerder de niet geaccepteerde stoffen worden verwijderd.

Indien blijkt dat de ontdoener heeft gehandeld in strijd met de in dit reglement opgenomen bepalingen, zullen de (extra) kosten die daarvan het gevolg zijn bij de ontdoener in rekening worden gebracht.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

Bij schade veroorzaakt door ontdoener als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement is de ontdoener aansprakelijk jegens de gemeente en eventuele derden.

Ontdoener is aansprakelijk voor de schade ontstaan door het door hem/haar gebruikte vervoermiddel, dan wel voor de door hem/haar afgegeven afvalstoffen, toegebracht aan het personeel of derden dan wel voor schade aangebracht aan eigendommen van de gemeente, de exploitant of derden.

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade ten aanzien van de ontdoener en zijn/haar materieel, ontstaan op het terrein van de milieustraat, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de gemeente.

Artikel 7
Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden in het belang van de bescherming van het milieu, orde en veiligheidsaspecten afwijken van de in dit reglement opgenomen bepalingen.

Artikel 8
Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, dan wel de aangewezen vertegenwoordiger die belast is met het beheer van de milieustraten.

Artikel 9
Intrekking oude regeling

Het Reglement afgifte afvalstoffen Goeree-Overflakkee, vastgesteld bij besluit van 8 januari 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 10
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

Artikel 11
Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement afgifte afvalstoffen Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, gehouden op 1 april 2014.

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Publicatiedatum: 8 april 2014

Naar boven