Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 15700Beleidsregels

Gemeente Borger-Odoorn, nadere regels vastgesteld voor reclameborden en (winkel)uitstallingen op grond van artikel 2:10, lid 2 Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat zij op 4 maart 2014 nadere regels hebben vastgesteld op grond van artikel 2:10, lid 2 van de Apv, ten aanzien van:

  • 1.tijdelijke reclameborden (evenementen) aan en in zones bij lichtmasten bij de dorpsentrees;

  • 2.winkeluitstallingen.

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na datum van deze bekendmaking.

Ad 1. De nadere regels voor tijdelijke reclameborden regelen (nieuwe) algemene voorwaarden waaronder in de gemeente Borger-Odoorn tijdelijke reclameborden voor evenementen en motto-/promotiecampagnes mogen worden geplaatst aan en bij -met geel retroreflecterend lint- gemarkeerde lichtmasten langs invalswegen van de dorpen. Een nadere vergunning is dan niet meer nodig.

Ad 2.De nadere regels voor winkeluitstallingen hebben betrekking op losse voorwerpen/objecten die vóór bedrijfspanden worden geplaatst om consumenten te attenderen op de bedrijfsvoering. Te denken valt aan een los reclamebord, speelattracties, uitstallingen e.d. Ook hiervoor geldt, dat geen nadere vergunning of toestemming nodig is als aan de algemene voorwaarden wordt voldaan.

De toezichthouders van de gemeente zullen letten op naleving van beide regelingen en kunnen in voorkomende gevallen optreden tegen situaties die niet voldoen aan de nadere regels.

U kunt de nadere regels vinden op www.overheid.nl, als bijlagen bij deze bekendmaking of opvragen bij het Klantcontactcentrum.

Tegen de vaststelling van de nadere regels staat geen bezwaar of beroep open.