Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 14955Overige overheidsinformatie

Wijziging Bevoegdhedenregister, gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar deelt mee dat het college resp. de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, heeft besloten mandaat/volmacht /machtiging te verlenen aan de functionarissen zoals opgenomen in de bij het besluit behorende bijlage 1 en het verleende mandaat/volmacht/machtiging aan de functionarissen conform de bij het besluit behorende bijlage 2 in te trekken. Eén ander voor zover en onder de voorwaarden zoals vermeld in de genoemde bijlage.

De wijziging heeft tot gevolg dat deel 2 Bijzonder van het Bevoegdhedenregister is gewijzigd en opgesplitst in twee delen, namelijk een deel 2A HR-bevoegdheden en een deel 2B Bijzonder. De bevoegdheden ten aanzien van het nemen van HR-besluiten is gewijzigd. In deel 2B Bijzonder is het bedrag met betrekking tot subsidies, donaties en sponsorbijdragen is gewijzigd in een maximum van € 20.000,-.in plaats van € 10.000,-. 

Het besluit treedt de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad  in werking en werkt terug tot en met 1 februari 2014.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

De volledige tekst van het besluit met de daarbij behorende bijlage kunt u lezen op: www.overheid.nl