Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 13820Verordeningen

Verordening tot de derde wijziging van de Legesverordening 2014

De Verordening tot de derde wijziging van de Legesverordening 2014 is op 25 februari 2014 door de Boxtelse gemeenteraad vastgesteld .

Als datum voor de inwerkingtreding geldt 9 maart 2014.

Artikel I. Wijzigingen verordening

A.Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

B.Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel II. Wijzigingen tarieventabel

Het bepaalde in titel 1, hoofdstuk 3, onderdeel 7 en 8 van de bij de “Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

1.3.7 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.3.7.1 Van een nationaal paspoort

1.3.7..1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 66,50

  • 1.3.7.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51,00

1.3.7.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende

dan een nationaal paspoort als bedoeld onderdeel 1.3.7.1 ( zakenpaspoort)

1.3.7.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of oouder is 66.50

1.3.7.2.2 voor een persoon die op het ,moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ` 51,00

1.3.7.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

1.3.7.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 66,50

1.3.7.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ` 51,00

1.3.7.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51,00

1.3.7.5 van een Nederlands identiteitskaart:

1.3.7.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 52,50

1.3.7.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ` 28,00

1.3.7.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.3.7.1 tot en met 1.3.7.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde Leges vermeerderd met een bedrag van 47,00

1.3.7.7 tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 1.3.7.1 9,00

1.3.8 vervallen

Artikel III. Overgangsbepaling

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijjzigd, blijven van toepassing op de

belastbare feiten die zich voor de in artikel IV, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel IV. Inwerkingtreding

  • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014,33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 25-2-14;

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

Mw. Ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,

M. Buijs