Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 12927Overige besluiten van algemene strekking

Bekendmaking voornemen tot het vast stellen van hogere waarden Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai op woningen binnen de invloedsfeer van de Kanaalkade, 1811 LS, Alkmaar

Ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai  Wet geluidhinder vanwege reconstructie Kanaalkade.

De Raad van de gemeente Alkmaar heeft op 10 december 2013 besloten om op de Kanaalkade tweerichtingsverkeer in te stellen. Op 13 februari 2014 is er een bekendmaking gepubliceerd voor een besluit hogere waarde voor 23 woningen aan de Kanaalkade.

Nu is gebleken dat er nog drie woningen zijn die niet in het akoestisch onderzoek waren meegenomen. Met deze publicatie wordt deze fout hersteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens te zijn hogere waarden geluid vast te stellen voor drie adressen die liggen binnen de invloedsfeer van de Kanaalkade. Bewoners en eigenaren van deze woningen worden middels een persoonlijke brief op de hoogte gesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gelijktijdig met het genomen verkeersbesluit vanaf donderdag  13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor. Voor bezoekadres en openingstijden zie rechtsboven in de balk. Een ieder kan gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de vakgroep Geluid, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

De openingstijden van het Stadskantoor zijn op maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00-12.00 uur zonder afspraak, op maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00-16.30 uur op afspraak en donderdagavond vanaf 16.30-20.00 uur op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente Alkmaar of telefonisch op maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur. 14072 (voor mondelinge afspraak vragen naar de vakgroep Geluid)

Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit langs elektronische weg inzien via onze internetpagina http://www.alkmaar.nl/bekendmaking

 Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

12 februari 2014