Besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013

Aanhef

De raad van de gemeente Schiedam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013 betreffende Alcoholverstrekking door paracommerciële rechtspersonen (kenmerk: BPR1300484 / 13INT00495);

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de gewijzigde Drank- en Horecawet;

gelezen het advies van de raadcommissie d.d. 9 december 2013;

b e s l u i t:

 • 1.de artikelen 2:34a en 2:34b toe te voegen aan de Algemene plaatselijke verordening Schiedam 2013, inhoudende voorschriften ten aanzien van alcoholverstrekking door paracommerciële rechtspersonen;

 • 2.de artikelen 2:27 en 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Schiedam 2013 te wijzigen, inhoudende een aanpassing van de sluitingstijden van paracommerciële rechtspersonen.

In te voegen artikelen 2:34a en 2:34b van de APV Schiedam 2013 :

ARTIKELEN

Afdeling Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2:34a
Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • 1.alcoholhoudende drank: drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

 • 2.paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

Artikel 2:34b
Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken van maandag tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur tot 01.00 uur en op zondag vanaf 11.00 uur tot 01.00 uur;

 • 2.Per kalenderjaar kan een paracommercieel rechtspersoon alcoholhoudende drank verstrekken tijdens in totaal ten hoogste 12 bijeenkomsten:

  • a.die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken;

  • b.die gericht zijn op leden of andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon, wanneer deze bijeenkomsten geen verband houden met de doelstellingen van de rechtspersoon;

 • 3.Het is een paracommercieel rechtspersoon niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren;

 • 4.Dit verbod is niet van toepassing op ontmoetingscentra in de wijken;

 • 5.Bij fusies van meerdere sportverenigingen, waarbij er sprake is van één rechtspersoon, kan van het maximum aantal bijeenkomsten genoemd in het tweede lid, worden afgeweken;

 • 6.Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk drie werkdagen voor een bijeenkomst als bedoeld in het tweede lid hiervan melding aan de burgemeester.

Wijzigen van artikelen 2:29 en 2:27 van de APV Schiedam 2013:

WIJZIGING ARTIKELEN

In deze artikelen worden de volgende leden toegevoegd respectievelijk gewijzigd.

Artikel 2:27
Begripsbepalingen

11.Paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

Artikel 2:29
Openings- en sluitingstijden

3.Restaurants, coffeeshops en paracommerciële rechtspersonen zijn gesloten van maandag tot en met zondag tussen 01.00 uur en 07.00 uur

WIJZIGING TOELICHTING

Artikel 2:27
Begripsbepalingen

Elfde lid

Een paracommerciële rechtspersoon volgens de Drank- en Horecawet is een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Artikel 2:29
Openings- en sluitingstijden

Eerste tot en met vijfde lid

Het derde lid is toegevoegd, omdat categorie C-bedrijven (waaronder restaurants), categorie H-bedrijven (coffeeshops) en paracommerciële rechtspersonen worden beperkt in hun sluitingstijden. Omdat de exploitatie van deze horecabedrijven eerder stopt, is de sluitingstijd voor horecabedrijven in geheel Schiedam beperkt tot 01.00 uur. Voor restaurants blijft het ontheffingensysteem sluitingstijden van 10 maal per jaar bestaan. Coffeeshops en paracommerciële rechtspersonen kunnen geen ontheffing aanvragen van de sluitingstijden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

de griffier, J. Gordijn

de wnd. voorzitter, W.J. van Wijk

Naar boven