Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2014, 10143Overige besluiten van algemene strekking

APV (brom)fietsparkeerduurbeperking Woon-winkelstraten Stadsdeel Zuid (Nummer BD2013-004178)

Portefeuille

7 Parkeren

Portefeuillehouder

Marco Kreuger

Programma

3 Verkeer en Infrastructuur

Te publiceren tekst

Onderwerp

APV fietsparkeerduurbeperking woon-winkelstraten Zuid

Te publiceren tekst

Het dagelijks bestuur besluit

1.Tot het vaststellen van de Nota van Beantwoording “Besluit APV fietsparkeerduurbeperking woon-winkelstraten Zuid”;

2.Tot het instellen van een (brom)fietsparkeerduurbeperking van zes weken, op grond van artikel 4.27 lid 2 sub a van de APV, in alle fiets- en bromfietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte in de volgende straten:

* Van Woustraat en Rijnstraat tussen de Stadhouderskade en de Uiterwaardenstraat.

* De Eerste van der Helststraat, het Gerard Douplein, Noord-, Oost- en Westzijde van het Sarphatipark en de Tweede van der Helststraat vanaf het Sarphatipark tot en met het Van der Helstplein.

* De Ferdinand Bolstraat inclusief het Marie Heinekenplein, van de Stadhouderskade tot en met het Cornelis Troostplein.

* De Eerste Sweelinckstraat inclusief het pleintje aan de Gerard Doustraat.

* De Ceintuurbaan van het Sarphatipark tot aan de Boerenwetering.

* De Scheldestraat van de Churchilllaan tot en met het Scheldeplein.

* De Maasstraat tussen de Churchilllaan en de Rooseveltlaan.

* De noord-oostzijde van het Museumplein: rondom de Albert Heijn, het Stedelijk museum en het van Gogh museum, en daarnaast rondom het Rijksmuseum.

* De Van Baerlestraat van het Roelof Hartplein tot aan de PC Hooftstraat.

* De PC Hooftstraat tussen Van Baerlestraat de Hobbemastraat, en de Van der Veldestraat.

*De Cornelis Schuytstraat van en met de kruising met de Willemsparkweg tot en met de kruising Johannes Verhulststraat.

*Het Hoofddorpplein, Hoofddorpweg, de Zeilstraat, en de Amstelveenseweg van de Zeilstraat tot aan het Vondelpark.

* De Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Apollolaan.

* De Stadionweg (alleen Zuidzijde) tussen de Agamemnonstraat en de Watteaustraat

inclusief de beginstukken, tot enkele meters, van de zijstraten, overeenkomstig de kaart die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

3.Het besluit onder 2 in werking te laten treden, één dag na de bekendmaking in de stadsdeelkrant.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Stadsdeelkrant. Het besluit is op 23 januari 2014 bekendgemaakt in de Stadsdeelkrant.

Met dit besluit wordt beoogd meer ruimte te creëren in de parkeervoorzieningen in straten met een hoge (brom)fietsparkeerdruk.

Terinzagelegging

Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie tijdens de openingstijden ter inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur open. Het besluit kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ‘Stukken ter inzage’.

Bezwaar

Een belanghebbende kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid, tav afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.