Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 100Verordeningen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 gemeente Alkmaar

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 2013-1237;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014.

(Legesverordening 2014).

Artikel 1
Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2
Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3
Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4
Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging:

 • b.de aan belanghebbenden uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, voortvloeiende uit de rechtstoestandsregelingen voor het personeel van de gemeente;

 • c.het verstrekken aan de publiciteitsmedia van de voorstellen aan de raad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen;

 • d.het afgeven van een verklaring omtrent inkomen en vermogen (verklaring van onvermogen);

 • e.inzage van de gegevens vermeld in het persoonsregister en het archiefregister, zoals vermeld in artikel 91, lid 1 van het Besluit GBA;

 • f.inzage van de gegevens vermeld in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), op de wijze als bedoeld in artikel 79, lid 2 van de Wet GBA;

 • g.een vergunning voor het gebruik van de openbare weg voor een wijkfeest, buurtfeest, straatfeest en buurt- of straatrommelmarkt;

 • h.een ontheffing op grond van de Zondagwet ten behoeve van een buurtfeest, wijkfeest, straatfeest en buurt- of straatrommelmarkt;

 • i.een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor een buurtfeest, wijkfeest, straatfeest en buurt- of straatrommelmarkt;

 • j.een vergunning als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Huisvestingsverordening Alkmaar, eerste lid van de Woonruimteverordening Alkmaar, respectievelijk de Huisvestingsverordening;

 • k.het houden van collectes, inzamelingsacties en een klein kansspel door liefdadigheidsorganisaties en verenigingen zonder winstoogmerk;

 • l.een vergunning voor het plaatsen van bloembakken;

 • m.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • n.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • o.het voor ten hoogste twee dagen hebben van een bak in gebruik voor de afvoer van afvalstoffen of de opslag van goederen.

 • p.het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, zoals bedoeld Hoofdstuk 7 onder 1.7.1.1 van de tarieventabel, indien de verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk is voor de uitvoering van vrijwilligerswerk in Alkmaar.

Artikel 5
Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6
Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7
Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8
Kwijtschelding

Afgezien van de leges voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap van maandag tot en met vrijdag buiten de raadszaal als bedoeld onder 1.1.1.1, het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld onder 1.2.5, of het verkrijgen dan wel verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld onder 1.11.5 van de tarieventabel, wordt bij de invordering van de leges geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9
Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10
Voorlopige aanslag

Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen of een wijzigingsvergunning wordt ingediend, en de bouwkosten genoemd in de tarieventabel in titel 2, hoofdstuk 1, op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige vordering moet bij gereedmelding van het gebouwde altijd gevolgd worden door een kennisgeving van het definitief gevorderde bedrag. Opgave van de definitieve bouwkosten dient, wanneer de kosten van een verbouwing het bedrag van € 50.000 overstijgen, door een registeraccountant akkoord te zijn bevonden, dan wel te zijn afgedekt door een verklaring die daaraan door het college van burgemeester en wethouders gelijk te stellen is.

Artikel 11
Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.een tariefsverlaging betreffen;

 • c.een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • 2.onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie  persoonsgegevens);

  • 3.onderdeel 1.7.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 5.hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 6.hoofdstuk 9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

De Legesverordening 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2013 te Alkmaar.

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter.

drs. A.P.A. Koolen, griffier.

Tarieventabel leges

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 9 Kansspelen

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 12 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Bouwvergunningen

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Titel 1 Algemene dienstverleni ng

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd en/of andere wijze dan waarop zij ingevolge artikel 4 van de Wet rech­ten burger­lijke stand (Stbl. 1879, 72) koste­loos plaats heeft dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel genoemde ruimten op de daarbij vermelde tijden:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

 

 

 

a. in de raadzaal

€ 543,30

 

 

b. buiten de raadzaal (in de Polderkamer)

354,45

 

 

c. de grote kerk

270,60

 

 

d. vrije locatie

383,95

 

1.1.1.2

op zaterdag

 

 

 

a. in de raadzaal

777,90

 

 

b. buiten de raadzaal (in de Polderkamer)

494,60

 

 

c. in de grote kerk

341,35

 

 

1.1.1.3

d. vrije locatie

op dinsdagmiddag in de Schagenkamer op het stadhuis

413,80

177,65

 

1.1.1.4

op zondag op een vrije locatie

405,60

1.1.2

De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadskantoor.

88,20

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van;

 

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

32,60

 

1.1.3.2

een Bode-getuige per getuige

59,80

 

1.1.3.3

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

120,65

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke Stand voor ieder daaraan bestede 10 minuten

19,75

 

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stbl. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stbl. 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reis­docu­ment voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een natio­naal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,35

1.2.3

1.2.3.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor jongeren tot en met 13 jaar

41,90

 

31,85

1.2.4

de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60

 

het tarief als genoemd in 1.2.4 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1. en 1.2.2, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

tot het verstrekken van een reisdocument/identiteitsbewijs indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument/identiteitsbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, worden de tarieven als genoemd in dit hoofdstuk verhoogd met

€ 31,25

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieu­wen of omwisselen van een rijbewijs

38,48

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1 wordt, indien al eerder een rijbewijs werd verstrekt, en dit document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

31,65

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

34,60

1.3.4

Het tarief van het Aanvraagformulier ter verkrijgen van een Verklaring van geschiktheid (eigen verklaring) bedraagt

 

23,75

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één ver­strekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dan wel andere persoonsregistraties moeten worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens omtrent één of meerdere leden van een huishouding of het verstrekken van gegevens van een persoon per verstrekking

€ 8,20

1.4.2.2.

tot het verstrekken van gegevens, meertalig, per verstrekking

11,15

1.4.2.3

tot het verstrekken van een bewijs van aanmelding voor opneming in de Gemeentelijke Basisadministratiepersoonsgegevens inzake zijn/haar voorgenomen vestiging

8,20

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met als doel de verstrekking hieruit voor ieder daaraan bestede 10 minuten

19,70

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek maken van selecties met als doel verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voor ieder daaraan bestede 10 minuten

19,70

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van de persoonslijst

19,70

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een exemplaar van de begroting/meerjarenraming of een exemplaar van de productenraming

€ 29,25

1.5.1.2

een exemplaar van de rekening of een exemplaar van de productenrealisatie

29,25

1.5.1.3

een exemplaar van de beleidsrapportage en een exemplaar van de managementrapportage

11,90

1.5.1.4

een exemplaar van de volgende stukken:

nota's, verslagen, rapporten, ontwerp en definitieve bestemmingsplannen, gemeentebladen, structuurplannen en schetsen, per bladzijde

0,13

1.5.1.5

fotokopieën of op andere wijze gereproduceerde afschriften, aangevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur:

 

 

1. per bladzijde A-0 formaat in kleur

69,00

 

2. per bladzijde A-0 formaat zwart/wit

4,90

 

3. per bladzijde A-1 formaat in kleur

45,15

 

4. per bladzijde A-1 formaat zwart/wit

3,90

 

5. per bladzijde A-2 formaat in kleur

22,65

 

6. per bladzijde A2 formaat zwart/wit

3,25

 

7. per bladzijde A-3 formaat in kleur

2,45

 

8. per bladzijde A-3 formaat zwart/wit

0,40

 

9. per bladzijde A-4 formaat in kleur

1,10

 

10. per bladzijde A-4 formaat zwart/wit

0,28

 

11. per bladzijde voor een verkleining van A-3 naar A-4 formaat

0,43

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per object

Zie Besluit Kadastrale tarieven

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een hypothecair uittreksel, per object

Zie Besluit Kadastrale tarieven

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel kadastrale kaart

Zie Besluit Kadastrale tarieven

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het schepenregister, per schip

Zie Besluit Kadastrale tarieven

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie inzake de makelaarsmail voor taxatie van onroerend goed;

1. per woning

2. per bedrijfspand

€ 77,45

129,10

1.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uitreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per perceel

8,55

1.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan bedrijven, instellingen, niet zijnde publiekrechtelijke lichamen, inzake woningbouwprogramma's, productiecijfers e.d., per daaraan besteed uur of een gedeelte daarvan.

 

 

 

€ 29,95

 

1.6.8

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een afschrift van een sonderingsrapportage

77,45

1.6.9

1.6.9.1

1.6.9.2

1.6.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

voor de levering van digitale bodeminformatie (samenvatting), per locatie

voor de levering van een digitaal bodemrapport, per rapport

voor de levering van alle digitale rapporten per locatie, maximaal

20,00

20,00

100,00

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,50

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

12,30

1.7.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

8,20

1.7.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een foto of andere stukken

8,20

Hoofdstuk 8 Gemeentegarantie

1.8.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een verleende gemeentegarantie

€ 80,45

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stbl. 1964, 483):

 

1.9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,00

1.9.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50 en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

17,15

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van een te houden klein kansspel

8,40

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5,4. eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 € 293,35

1.10.2

Indien in de routering ondergrondse voorzieningen in de vorm van een rechthoekige of ronde bak, waarin glasvezelkabels aan elkaar gekoppeld en afgetakt kunnen worden (zogenaamde handholes), zijn opgenomen, wordt het in 1.10.1 bedoelde bedrag per handhole, vermeerderd met

58,50

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet indien het betreft het plaatsen van een handhole of een klantaansluiting, waarbij tevens een handhole geplaatst moet worden

175,25

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor:

1.11.2

 

 

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

onbeperkt rijden en/of laden en lossen en parkeren (gebods- en verbodsbepalingen RVV en/of APV):

binnen het afgesloten binnenstadsgebied

per dag

per week

per maand

per jaar

 

 

20,70

62,00

148,00

892,00

1.11.3

 

 

1.11.3.1

1.11.3.2

1.11.3.3

1.11.3.4

rijden en/of laden en lossen en 2 uur parkeren (gebods- en verbodsbepalingen RVV en/of APV):

binnen het afgesloten binnenstadsgebied

per dag

per week

per maand

per jaar

 

11,20

33,60

80,40

485,00

1.11.4

 

 

1.11.4.1

1.11.4.2

1.11.4.3

1.11.4.4

rijden en/of laden en lossen en 15 minuten parkeren (gebods- en verbodsbepalingen RVV en/of APV):

binnen het afgesloten binnenstadsgebied

per dag

per week

per maand

per jaar

6,00

18,00

43,20

258,00

1.11.5

 

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

rijden en/of laden en lossen in het afgesloten binnenstadsgebied (niet parkeren):

per dag

per week

per maand

per jaar

 6,00

 18, 00

 43,20

154,00

1.11.6

 

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

parkeren in een gebied zonder parkeerregiem (gebods- en verbodsbepalingen RVV en/of APV):

per dag

per week

per maand

per jaar

 

 

 6,00

 18,00

 43,20

77,50

1.11.7

 

1.11.7.1

1.11.7.2

1.11.7.3

1.11.7.4

jaarontheffing voor maatschappelijke doeleinden (gebods- en verbodsbepalingen RVV en/of APV):

onbeperkt

parkeren max. 2 uur

laden en lossen en 15 min. parkeren

rijden en laden en lossen

53,50

28,90

15,40

7,70

1.11.8

dagontheffing ogv art.148 WVW (wedstrijd op de weg)

20,70

 

1.11.9

 

1.11.9.1

1.11.9.2

jaarontheffing van de verbodsbepaling ing. art. 5.1.2 APV voor garagebedrijven in gebieden zonder parkeerregiem (onder speciale voorwaarden),

eerste 2 ontheffingen

3e t/m 5e ontheffing

 

 

6,00

77,50

1.11.10

Vervallen

 

1.11.11

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat-ontheffing bij verlies of diefstal bedraagt

17,10

1.11.12

Indien gelijktijdig met de in dit hoofdstuk bedoelde ontheffingen ook ontheffingen worden verleend op grond van de Verordening parkeerbelastingen, gelden de tarieven genoemd in de Verordening parkeerbelastingen

Bij intrekking van het genoemde onder punt 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6, 1.11.7 en 1.11.9 geldt de restitutieregeling zoals opgenomen in de Verordening parkeerbelastingen 2014

1.11.13

 

1.11.13.1

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

per kaart

13,00

1.11.13.2

per jaar dat de kaart geldig is wordt het bedrag genoemd in 1.11.13.1 vermeerderd met:

6,60

1.11.14

 

aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken (betreft doorberekening kosten ogv WVW art. 156 / BABW art. 29),

indien voor de te reserveren parkeerplaats geen vakmarkering behoeft te worden aangebracht:

 

264,00

1.11.14.1.

aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats vakmarkering moet worden aangebracht:

 

379,00

1.11.14.2

verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats geen vakmarkering behoeft te worden aangebracht

105,50

1.11.14.3

verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats vakmarkering moet worden aangebracht

 

 

231,00

1.11.14.4

vervanging kentekenplaat voor het onder 1.11.14 t/m 1.11.14.3  genoemde

21,00

 

Hoofdstuk 12 Diversen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.12.1.1

een vergunning, ontheffing, kennisgeving of melding voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per vergunning, ontheffing, kennisgeving of melding.

€ 40,00

1.12.1.2

een ontheffing tot het houden van een collecte of inzameling

10,75

1.12.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Reclameverordening gemeente Alkmaar

68,20

1.12.1.4

een vergunning voor het geïnstalleerd hebben van een alarminstallatie die voor de omgeving opvallende geluids- of lichtsignalen kan produceren

10,00

1.12.1.5

een vergunning voor het afleveren van vuurwerk als bedoeld in artikel 21 van de wet Vervoer gevaarlijke stoffen.

55,70

1.12.1.6

vervallen

 

1.12.1.7

Een ontheffing voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2.6.2. van de APV

 

55,70

1.12.1.8

een vergunning op grond van de Luchtvaartwet

42,55

1.12.1.9

een vergunning voor een vaste verkoopstandplaats als bedoeld in artikel 5.4.2. eerste lid van de A.P.V.

181,15

1.12.1.10

een vergunning voor een incidentele standplaats met een maatschappelijk doeleinde als bedoeld in het Standplaatsenbeleid van de gemeente Alkmaar

15,80

1.12.1.11

een vergunning tot het innemen van een standplaats met huurauto (taxi) per maand of gedeelte daarvan

40,30

1.12.1.12

een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 23 van de Verordening Speelautomaten

451,40

1.12.1.13

het overschrijven van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal op een andere naam, indien de hal door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet

240,55

1.12.1.14

een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Verordening openbaar water, geldig voor maximaal:

 

 

1. een zomer- of winterseizoen als bedoeld in artikel 2 van de Verordening havengelden

€ 6,80

 

2. een periode van 5 jaar

41,65

1.12.1.15

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de A.P.V. (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg) geldig voor:

 

 

1. ten hoogste één jaar

7,40

 

2. voor meer dan één jaar, per jaar

7,40

 

met een maximum van

44,35

 

Indien voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 al aanwezig zijn, wordt het tarief voor de vergunning verhoogd met

54,10

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën of andere gereproduceerde afschriften, zover niet elders in deze tarieventabel genoemd:

 

 

1. per bladzijde A-4 formaat

0,95

 

2. per bladzijde A-3 formaat

1,05

 

3. per bladzijde voor een verkleining tot A-4 formaat

1,05

1.12.3

Het basistarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning of ontheffing ingevolge de Lozingsverordening van de gemeente Alkmaar:

189,45

 

Het basistarief van 1.12.3 wordt verhoogd met de in 1.12.3.1 t/m 1.12.3.3 genoemde bedragen

 

1.12.3.1

per voorgeschreven en/of aanwezige:

 

 

- bezinkput

58,00

 

- afscheider voor oliën en/of vetten

116,00

 

- neutralisatie-inrichting

232,15

1.12.3.2

afhankelijk van het aantal werknemers, werkzaam in de betreffende inrichting:

 

 

- 1 - 10 werknemers

12,10

 

- 11 - 25 werknemers

24,20

 

- 26 - 100 werknemers

48,45

 

- 101 werknemers of meer

97,03

1.12.3.3

afhankelijk van de hoeveelheid door de betreffende inrichting af te voeren afvalwater:

 

 

- tot 500 m³ per jaar

44,25

 

- van 500 m³ tot en met 1.000 m³ per jaar

88,30

 

- van 1.001 m³ tot en met 5.000 m³ per jaar

177,65

 

- van 5.001 m³ of meer per jaar

266,55

1.12.4

Het tarief bedraagt voor een lijkschouwing door de gemeentelijke lijkschouwer, anders dan ingeval van een niet natuurlijke dood

40,00

1.12.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring als bedoeld in artikel 2 van het Crematiebesluit

€ 40,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.2

 

 

 

 

2.1.1.2.

 

 

Bouwkosten (Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit):

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

Licht gewijzigde omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten:

Van een licht gewijzigde omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten is sprake als naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een reeds vergund bouwplan slechts op ondergeschikte punten wordt gewijzigd.

 

Licht gewijzigde vergunning voor reclame-voering:

Van een licht gewijzigde vergunning voor reclame-activiteiten is slechts sprake indien het een reclame-uiting betreft die volledig past binnen het vigerende welstandsbeleid voor reclame-uitingen, waarvan de basisomgeving, kleurstelling en contour niet verandert maar waarvan alleen de belettering als gevolg van naamswijziging moet worden aangepast.

 

 

 

2.1.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4

aanlegkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling principe-verzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een :

 

2.2.1

 

 

 

 

2.2.2

 

 

2.2.3

eenmalige beoordeling van een principe-verzoek om een omgevingsvergunning voor zover het om de activiteit bouwen gaat, 25 % met een minimum van € 264,00 en een maximum van € 3.615,00 van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Indien binnen de termijn van twee jaar nadat er schriftelijk uitspraak is gedaan op het verzoek tot beoordeling van een principe-aanvraag als bedoeld in het voorgaande lid, een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met de betreffende uitspraak, wordt de in het eerste lid bedoelde en geheven leges op de definitieve aanvraag zoals bedoeld in 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5 in mindering gebracht minus een bedrag van € 264,00.

 

Er vindt voorts, buiten de situatie omschreven onder 2.2.2, geen separate restitutie plaats van de op grond van artikel 2.2.1 in rekening gebrachte leges principeverzoek.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 150.000 bedragen:

€ 116,00

 

vermeerderd met

1,83%

 

van het bedrag voor zover dat de € 2.550 te boven gaat

 

 

doch tot aan € 153.000

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 153.000 tot € 1.530.000 bedragen:

2.869,00

vermeerderd met:

1,79%

van de bouwkosten zover die de € 153.000 te boven gaan doch tot aan € 1.530.000;

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 1.530.000 tot € 4.590.000 bedragen:

 27.518,00

vermeerderd met:

1,70%

  

van de bouwkosten zover die de € 1.530.000 te boven gaan doch tot aan € 4.590.000;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 4.590.000 tot € 6.630.000 bedragen:

79.538,00

vermeerderd met:

1,54%

van de bouwkosten zover die de € 4.590.000 te boven gaan doch tot aan € 6.630.000;

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 6.630.000 of meer bedragen

 110.954,00

vermeerderd met van de bouwkosten boven € 6.630.000

1,42%

 

 

 

2.3.2

Omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit van civieltechnische werken

 

In afwijking van het bepaalde onder 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een civieltechnisch werk zoals een brug, tunnel, viaduct e.d. € 116,00 vermeerderd met 0,51% van de op een veelvoud van € 500 naar boven afgeronde bouwkosten

 

 

 

 

2.3.3

Achteraf ingediende aanvraag

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. tot en met 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

150%

 

 

 

2.3.4

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

Indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 350.000

€ 633,00

 

 

Indien de aanlegkosten € 350.000 of meer bedragen dan

948,00

 

2.3.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waarvoor in het kader van archeologisch onderzoek in samenhang met bepalingen uit het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten moet worden verleend, bedraagt het tarief

232,00

 

 

 

 

 

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

79,00

 

 

2.3.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):;

 

79,00

 

2.3.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (ingrijpende buitenplanse afwijking):

- indien de bouwkosten berekend volgens 2.3.1. van deze verordening lager zijn dan € 2.000.000

- Indien de bouwkosten, berekend volgens artikel 2.3.1 van deze verordening € 2.000.000 of hoger bedragen

 

 

 

8.425,00

 

12.637,00

 

2.3.5.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

264,00

 

2.3.5.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

264,00

 

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

527,00

 

2.3.5.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

527,00

 

2.3.5.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

264,00

 

 

 

2.3.6

 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 € 264,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

2.3.6.3

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

264,00

10.536,00

2.3.6.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

264,00

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

255,00

2.3.6.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

527,00

2.3.6.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

527,00

2.3.6.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

264,00

 

 

 

2.3.7

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken en tijdelijke bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

711,00

2.3.7.1

Indien het bouwwerk waarvoor vergunning wordt aangevraagd een groter gebruiksoppervlakte heeft dan 1.000m² doch niet groter is dan 3.000m² wordt dit bedrag verhoogd met

316,00

2.3.7.2

Indien het bouwwerk waarvoor vergunning wordt aangevraagd een groter gebruiksoppervlakte heeft dan 3.000m² doch niet groter is dan 10.000 m² wordt het onder 2.3.7 genoemde tarief verhoogd met

948,00

2.3.7.3

Voor zover het bouwwerk waarvoor vergunning wordt aangevraagd een gebruiksoppervlakte heeft groter dan 10.000m² wordt per 1.000m² overschrijding of deel daarvan naast de verhoging genoemd onder 2.3.7.2 een toeslag gerekend per 1.000m² van

211,00

2.3.7.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een onderwijsgebouw bedraagt het tarief 50% van de onder 2.3.7 t/m 2.3.7.3 genoemde tarieven.

 

2.3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening 2012

711,00

2.3.7.5.1

Dit tarief wordt verhoogd per 300 m² of gedeelte daarvan, dat de gebruiksoppervlakte als bedoeld in normblad NEN 2580 van de inrichting groter is dan 300 m², met een bedrag van

316,00

2.3.7.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. lid 3 van de brandbeveiligingsverordening

€ 116,00

2.3.7.7

Het tarief bedraagt voor een ontheffing van het verbod vuur te stoken of te hebben in de inrichting als bedoeld in artikel 2.3.5. tweede lid van de brandbeveiligingsverordening

116,00

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk

 

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief

116,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van het terzake bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.1.5.3 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.1.5, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

56,00

 

 

 

2.3.10

Reclamevergunning

 

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het voeren van reclame op/of aan de gevel ingevolge de Reclameverordening bedraagt het tarief

264,00

 

 

 

2.3.11

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.11.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

264,00

2.3.11.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

264,00

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, met dien verstande dat wat betreft de activiteit bouwen er 1/3 deel van de onder 2.3.1 berekende leges worden meegenomen met een opslag van

264,00

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, met dien verstande dat wat betreft de activiteit bouwen er 2/3 deel van de onder 2.3.1 berekende leges worden meegenomen met een opslag van

264,00

2.3.13

Advies

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 264,00

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten en voor zover nog niet verleend

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.4, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar nog niet is beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan en voor zover hierop nog niet is beschikt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, gerekend vanaf het drempelbedrag van

75%

€ 116,00

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan en voor zover hierop nog niet is beschikt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, gerekend vanaf het drempelbedrag van

50%

116,00

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.4 en intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.4.2.1

Indien de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges meer bedraagt dan € 50.000 van de verschuldigde leges.

40%

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges nadat is gebleken dat de weigering een onherroepelijk karakter heeft verkregen en voor zover de legesheffing is voldaan. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges gerekend vanaf het drempelbedrag.

116,00

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke uitspraak.

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 51 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 116,00

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project waarvoor geen welstandelijke toetsing nodig is, waarvoor geen nieuwe constructieve gegevens hoeven te worden beoordeeld en die evenmin hoeft te worden gepubliceerd:

116,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project waarvoor wel een welstandelijke toetsing nodig is

 

 

 

116,00

2.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, ingrijpende wijziging:

264,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor zover het de kosten van ambtelijke begeleiding betreft.

De kosten voor het feitelijk opstellen van het bestemmingsplan worden, indien de gemeente hiertoe opdracht geeft, direct aan aanvrager doorberekend nadat hiervoor een separate begroting aan aanvrager is overgelegd.

10.744,00

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  

Hoofdstuk 1 Hore ca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 241,35

3.1.1.2

Indien de vergunning een nieuwe inrichting betreft, wordt dit bedrag vermeerderd met

61,85

3.1.2

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

20,70

3.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 37 tot en met 44 en 74 van de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Besluit van 13 juli 1967. Stbl. 404) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Algemeen

Uitvoeringsbesluit

 Drank- en

Horecawet

3.1.4

Het tarief bedraagt voor een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de A.P.V.

321,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf op een andere naam, indien het horecabedrijf door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet

73,20

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de leidinggevende(n) op de drank en horecavergunning

73,20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:

 

3.2.1.1

een ontheffing van het verbod tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten of langs mechanische weg als bedoeld in artikel 4.1.6. van de A.P.V. indien géén geluidsrapport of technisch advies is vereist en geen specifieke geluidnorm is opgelegd voor zover het betreft een ontheffing geldig voor:

 

3.2.1.1.1

één dag

8,95

3.2.1.1.2

niet langer dan 14 al dan niet achtereenvolgende dagen

10,80

3.2.1.1.3

één jaar

61,60

3.2.1.1.4

Indien wel een geluidsrapport of technisch advies is vereist, wel een specifieke geluidnorm wordt opgelegd en geluidmetingen worden uitgevoerd, wordt het boven onder 3.2.1.1.1 t/m 3.2.1.1.3 bedoelde tarief verhoogd met

125,50

3.2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.4. van de A.P.V. (ontheffing sluitingsuur) per dag dat de vergunning geldig is:

10,25

 

 

 

3.2.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. eerste lid van de A.P.V. (evenement) voor een klein evenement (<500 bezoekers)

21,30

3.2.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid, van de A.P.V. voor een groot evenement met gevolgen voor de openbare orde/woon- en leefmilieu (> 500 bezoekers)

146,60

3.2.5

een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (artikel 4.1.3. A.P.V. geluidsnormen)

15,10

3.2.6

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt of themamarkt op grond van artikel 5.5.2 eerste lid van de A.P.V. bij markten met minder dan 500 bezoekers

21,30

3.2.7

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt of themamarkt op grond van artikel 5.5.2 eerste lid van de A.P.V. bij markten met 500 of meer bezoekers

€ 146,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. A.P.V. voor:

 

3.3.1.1

een raamprostitutie-inrichting

396,20

3.3.1.1.1

Het tarief van 3.3.1 wordt per werkplek vermeerderd met

56,85

3.3.1.2

een andere seksinrichting

439,25

3.3.2

het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. A.P.V. op een andere naam, indien de inrichting door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet

234,00

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2013 te Alkmaar.

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter.

drs. A.P.A. Koolen, griffier.