Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2014

Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04213

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn;

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 5, vierde lid en artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2014

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.sport: de activiteiten in amateurverband die zich richten op de sportbeoefening en op het scheppen en uitbouwen van mogelijkheden voor sportieve ontspanning en lichamelijke oefening;

 • b.sportvereniging: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft, aangesloten is bij een door het NOC*NSF aangesloten overkoepelende sportorganisatie en geen winstoogmerk heeft;

 • c.organisatie: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde organisatie met volledige rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft;

 • d.instelling: een in de gemeente Hellendoorn of in een aangrenzende gemeente gevestigde instelling, die voor een belangrijk deel op de gemeente Hellendoorn is georiënteerd en die blijkens haar statuten sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking ten doel heeft;

 • e.college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.raad: de gemeenteraad;

 • g.jeugdleden: personen in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, die lid zijn van een sportvereniging of organisatie;

 • h.subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift;

 • i.de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • j.de verordening: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014.

Artikel 2 Subsidievormen

De aan sportverenigingen en organisaties toe te kennen subsidies worden onderverdeeld in:

 • a.subsidie ten behoeve van jeugdsport;

 • b.subsidie in de meerkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening;

 • c.subsidie in de (vervoers)kosten van sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Artikel 3 Overige bepalingen

 • 1.Indien op grond van een andere gemeentelijke regeling of regelingen van publiekrechtelijke lichamen subsidiëring van de in dit uitvoeringsbesluit vermelde subsidievormen mogelijk is, kan geen aanspraak gemaakt worden op subsidieverlening op grond van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2.De sportvereniging, organisatie of instelling is, als daarom wordt verzocht, verplicht aan het college of aan één of meer door hem aan te wijzen ambtenaren:

  • a.inzage te geven in haar boekhouding en administratie;

  • b.alle inlichtingen te verstrekken welke in het belang van een goede controle worden gevraagd.

 

HOOFDSTUK 2 Jeugdsport

Artikel 4 Omschrijving

Subsidie wordt verleend aan gemeentelijke sportverenigingen ten behoeve van jeugdleden. Aanvragers worden bij de beoordeling van de subsidieaanvraag in drie categorieën ingedeeld:

 • a.gebruikers van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en het gemeentelijk zwembad;

 • b.gebruikers van een gemeentelijke buitensportaccommodatie;

 • c.gebruikers van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie.

Artikel 5 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt per categorie bepaald door:

 • a.een jaarlijks door het college vast te stellen kortingspercentage op de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties en het gemeentelijke zwembad ten behoeve van jeugdgebruik;

 • b.een jaarlijks door het college vast te stellen kortingspercentage op de huurtarieven van de gemeentelijke sportparken ten behoeve van jeugdgebruik;

 • c.een jaarlijks door het college vast te stellen bedrag per jeugdlid.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.De aanvraag moet, in afwijking van artikel 7 van de verordening, vóór 31 januari van het jaar, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend.

 • 2.In de aanvraag wordt het aantal jeugdleden opgegeven en wordt een lijst met naam en geboortedata van dit aantal jeugdleden toegevoegd.

Artikel 7 Vaststelling

Na afloop van het subsidiejaar wordt de subsidie als volgt vastgesteld:

 • 1.Sportverenigingen vallend onder categorie a en b van artikel 4 ontvangen de jeugdsportsubsidie via een korting op de huurtarieven.

 • 2.Sportverenigingen vallend onder categorie c van artikel 4 ontvangen de jeugdsportsubsidie via een beschikking medio het subsidiejaar.

HOOFDSTUK 3 Subsidie in meerkosten voor het noodzakelijk gebruik niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie

Artikel 8 Omschrijving

Aan een sportvereniging of organisatie kan door het college subsidie verstrekt worden voor de meerkosten die ontstaan door het noodzakelijke gebruik van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie gelegen in de gemeente Hellendoorn.

Onder niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening worden verstaan de in de gemeente aanwezige niet-gemeentelijke gymnastieklokalen, sportlokalen en sporthallen. Andere niet-gemeentelijke sportaccommodaties voor sportbeoefening kunnen hieraan worden gelijkgesteld. Het college zal van geval tot geval beoordelen of niet-gemeentelijke sportaccommodaties aan de te stellen criteria voldoen.

Onder de meerkosten voor het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening wordt verstaan het verschil tussen het tarief voor het gebruik van de niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie en het tarief voor het gebruik van een vergelijkbare gemeentelijke binnensportaccommodatie.

Er is sprake van noodzakelijk gebruik indien naar het oordeel van het college blijkt dat in de gemeentelijke binnensportaccommodaties niet voldoende uren beschikbaar zijn en dat hierdoor het gebruik van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie noodzakelijk is. Buitensportverenigingen komen niet voor subsidie in aanmerking, tenzij het noodzakelijke huur ten behoeve van zaalcompetitie betreft.

Artikel 9 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de meerkosten conform artikel 8, derde lid.

Artikel 10 Vaststelling

De subsidie wordt per beschikking vastgesteld nadat een betalingsbewijs van de huur van de niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie is ingediend.

HOOFDSTUK 4 Sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking

Artikel 11 Omschrijving

Om de actieve sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking te stimuleren, kan subsidie aan een sportvereniging, organisatie of instelling worden verstrekt in de noodzakelijke vervoerskosten of de kosten voor het organiseren van sportactiviteiten.

Onder noodzakelijke vervoerskosten wordt verstaan: (extra) vervoerskosten die een organisatie noodzakelijkerwijs dient te maken als gevolg van het feit dat de desbetreffende persoon/personen door zijn/haar/hun geestelijke en/of lichamelijke beperking(en) niet in staat is/zijn om zelfstandig de locatie te bereiken die, logischerwijs, nodig is om sport te beoefenen.

Artikel 12 Hoogte subsidie

De subsidie voor vervoerskosten bedraagt maximaal 65% van de noodzakelijke vervoerskosten.

De subsidie voor sportactiviteiten bedraagt € 50,00 per jaar per deelnemer aan een sportactiviteit.

Artikel 13 Vaststelling

Vaststelling van de subsidie in de vervoerskosten geschiedt enkele malen per kalenderjaar, zo spoedig mogelijk nadat een bewijs van betaling van de vervoerskosten is ingediend.

De subsidie wordt vastgesteld na afloop van de sportactiviteiten op basis van ingediende deelnemerslijsten.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien treft het college de nodige maatregelen en/of neemt hij de nodige beslissingen.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2014.

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Algemene toelichting

Hoofdstuk 2 Jeugdsport

Het doel van de subsidie is om de actieve sportbeoefening door jeugdigen onder deskundige begeleiding te stimuleren en het organiseren van nevenactiviteiten voor jeugdigen te bevorderen.

Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de centrale doelstelling in de Sportnota van 18 maart 2003 van de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport in de gemeente Hellendoorn.

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidiebudget wordt jaarlijks op basis van de verhouding van het aantal jeugdleden verdeeld over drie categorieën. Elke categorie krijgt hierdoor een eigen subsidieplafond.

Na afloop van het subsidiejaar stelt de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport een overzicht op met de verstrekte jeugdsportsubsidies. Sportverenigingen vallende in categorie a. en b. kunnen op deze manier na afloop van het subsidiejaar zien hoeveel jeugdsportsubsidie indirect als korting op de huur is verstrekt.

Hoofdstuk 3 Subsidie in meerkosten voor het noodzakelijk gebruik niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie

Het doel van de subsidie is vraag naar en aanbod van gemeentelijke binnensportaccommodaties op elkaar af te stemmen door tegemoet te komen in de meerkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties door gemeentelijke sportverenigingen of organisaties.

Onder artikel 1, tweede lid, kunnen andere niet-gemeentelijke sportaccommodaties, die buiten de definitie van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie vallen, zoals een voetbalveld, worden gelijkgesteld aan een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie, zulks ter beoordeling van de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport.

Hoofdstuk 4 Sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking

Het doel is om de actieve sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking te stimuleren, door het verstrekken van subsidie aan een sportvereniging, organisatie of instelling in de noodzakelijke vervoerskosten of de kosten voor het organiseren van sportactiviteiten.

Indien het niet mogelijk is een bepaalde tak van sport te beoefenen in de gemeente Hellendoorn, kan een niet-plaatselijke sportvereniging beroep doen op deze regeling voor een persoon met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, die woonachtig is in de gemeente Hellendoorn en ingeschreven in het Hellendoornse persoonsregister.

Naar boven