Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn (vierde wijziging)

Nijverdal, 29 oktober 2013 Nr. 13INT02318

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 27 augustus 2013;

B e s l u i t :

I. vast te stellen de:

volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (vierde wijziging).

Na artikel 2:47 wordt het volgende artikel opgenomen

Artikel 2:47A Skaten en Skateboarden

 • 1.Onder skates wordt in dit artikel verstaan: rolschaatsen en de moderne varianten van rolschaatsen, zoals rollerskates, (in-line-)skates, skeelers enz.

 • 2.Burgemeester en wethouders kunnen delen van de weg aanwijzen waar het is verboden om:

  • -te skaten; en

  • -te skateboarden.

 • 3.De in het eerste lid bedoelde plaatsen kunnen worden aangewezen in het belang van:

  • -het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, waaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg;

  • -de voorkoming of opheffing van (geluids)hinder, anders dan in artikel 4:6; of

  • -de voorkoming van schade aan de weg en straatmeubilair.

 • 4.Burgemeester en wethouders kunnen besluiten dat het verbod, zoals vervat in het tweede lid, ook geldt ten aanzien van andere, met skates en skateboards vergelijkbare voorwerpen.

II. te bepalen dat deze wijziging van de verordening in werking treedt op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven