stcrt-2010-302-001.png Vaststelling bestemmingsplan Noorderdijkweg 24

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringermeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2009 het bestemmingsplan Noorderdijkweg 24 heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan Noorderdijkweg 24 ligt met ingang van 11 januari 2010 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Bouwen, Ruimte en Milieu, kamer 1.08 (ook buiten kantooruren, op maandagavond op afspraak tussen 17.00 en 20.00 uur), in het gemeentehuis gevestigd aan het Loggersplein 1 te Wieringerwerf.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende bijlagen, deze kennisgeving en het raadsbesluit zijn ook digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.wieringermeer.nl.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de verbouw van de boerderij tot woonzorgboerderij met 24 verblijfseenheden voor cliënten van de zorginstelling Raphaelstichting en twee medewerkerwoningen deel uitmakend van de boerderij, bedrijfsgebouw(en) en een stal.

Beroep

Degene die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, of de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt daags na het verstrijken van de beroepstermijn in werking. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

8 januari 2010

Naar boven