XCVII Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

B VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT* VAN R. T. TE R. 2 BETREFFENDE TERUGVORDERING VAN HUURTOESLAG

Vastgesteld 20 december 2011

Klacht

Verzoekster klaagt erover dat de belastingdienst haar meer dan eens over een bepaald jaar huurtoeslag heeft toegekend en een voorschot heeft uitbetaald om die toeslag vervolgens maanden later te herzien en het voorschot (gedeeltelijk) terug te vorderen. Zij is van mening dat dit slordigheden van de belastingdienst zijn waardoor zij telkens in financiële problemen geraakt.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

De belastingdienst stelt aan het einde van het jaar de toeslag vast voor het volgende jaar, aan de hand van de verschuldigde huur en het inkomen van twee jaar eerder. De op deze wijze berekende toeslag wordt vastgelegd in een voorschotbeschikking. De toeslaggerechtigde dient eventuele wijzigingen in huur en/of inkomen door te geven en ontvangt op grond daarvan een nieuwe voorschotbeschikking, die soms een gehele of gedeeltelijke terugvordering inhoudt.

Zo heeft ook verzoekster in juli 2011 een terugvorderingsbeschikking ontvangen met betrekking tot de in december 2010 toegekende huurtoeslag over 2011, op grond van door verzoekster doorgegeven wijzigingen in inkomen en huur. Deze beschikking is in september 2011 door een nieuwe beschikking gevolgd, omdat verzoekster een wijziging doorgaf in de huur. Deze laatste beschikking maakte de terugvordering van de eerste beschikking ongedaan.

Wel heeft verzoekster nog terugvorderingen van huurtoeslag over de jaren 2006 en 2008 open staan, waarvan zij, hoewel haar daarvoor een betalingsregeling van 24 maanden is aangeboden, een gering bedrag heeft betaald.

Overwegingen

De bovengeschetste systematiek in de berekening van de huurtoeslag brengt mee dat in het algemeen geen of slechts kleine wijzigingen in de toegekende voorlopige toeslagen nodig zijn op grond van de definitieve vaststelling van inkomen en huur. De aanzienlijke wijzigingen die zich in het geval van verzoekster voor wat betreft de jaren 2006 en 2008 hebben voorgedaan en die tot aanzienlijke terugvorderingen hebben geleid, vloeien direct voort uit wijzigingen in haar situatie.

Oordeel van de commissie3

Niet gebleken is dat het ongemak dat verzoekster ondervindt van herziene beschikkingen huurtoeslag te wijten is aan onzorgvuldigheden van de belastingdienst.

Het ongemak voor verzoekster wordt bovendien verzacht door een ruime betalingsregeling.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,

Van Strien

De griffier van de commissie,

Van Dijk


XNoot
*

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Ganzevoort (GL), Huijbregts-Schiedon (VVD), Quik-Schuijt (SP), Schouwenaar (VVD), Van Strien, (voorzitter) (PVV), Vlietstra (PvdA) en De Vries-Leggedoor (CDA).

Naar boven