XCVII Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

A VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT VAN1 S. TE B.2 BETREFFENDE BESLAGLEGGING VOOR BELASTINGSCHULD OP EIGENDOM VAN DERDE

Vastgesteld 11 oktober 2011

Klacht

S.S. N.V., hierna te noemen verzoekster, klaagt dat beslag is gelegd op roerende goederen die haar eigendom zijn en verhuurd zijn aan een derde, in beslag zijn genomen voor de belastingschuld van deze derde.

Feiten

Verzoekster heeft 30 LCD televisieschermen verhuurd met inbegrip van installatie en een onderhoudscontract aan een hotel. De Belastingdienst heeft wegens belastingschuld van het hotel beslag gelegd op de inboedel met inbegrip van deze LCD schermen. Verzoekster vordert eigendom van de LCD televisieschermen die zij immers heeft verhuurd aan belastingschuldige. Zij heeft daarom beroep ingesteld tegen de inbeslagneming en de eventueel voorgenomen executie van de in beslag genomen LCD schermen. Op 24 februari 2011 heeft de directeur van de Belastingdienst dit beroep afgewezen. Hij heeft de huurovereenkomst beoordeeld overeenkomstig de leaseregeling, een besluit van 27 december 1999, gewijzigd bij besluit van 27 juni 2001. Hij heeft verzoekster niet erkend als eigenaar omdat de vaste leaseperiode een langere looptijd heeft dan 85% van de economische levensduur.

Overwegingen

Verzoekster voert aan dat belastingschuldige en zij een huurovereenkomst hebben gesloten en geen leaseovereenkomst. Tegen betaling van huur heeft zij belastingschuldige immers de beschikking gegeven over en verzorgt zij de installatie en het onderhoud van de LCD televisieschermen.

Zij vindt dat het niet juist is dat zij niet wordt beschouwd als eigenaar omdat de verhuurperiode langer duurt dan 85% van de economische levensduur.

De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat er geen aanleiding is om de directeur van de Belastingdienst te verzoeken het beroep van verzoekster toe te wijzen.

Het is vast beleid van de Belastingdienst dat het eigendomsrecht op goederen, zoals in dit geval de LCD televisies, niet wordt ontzien als sprake is van inmenging in de bedrijfsvoering van belastingschuldige. Uit de algemene huur- en onderhoudsvoorwaarden van de huurovereenkomst blijkt dat belastingschuldige in feite de vrije beschikkingsmacht en beslissingsbevoegdheid over de LCD televisies mist.

De wijze waarop de LCD televisies ter beschikking zijn gesteld aan de belastingschuldige komt overeen met leasing zodat het beroep is beoordeeld volgens de leaseregeling (Besluit van 27 december 1999, gewijzigd bij besluit van 27 juni 2001). Verzoekster wordt niet erkend als fiscaal eigenaar omdat de vaste leaseperiode langer duurt dan 85% van de economische levensduur, die gemiddeld vijf jaar is. In dat geval geeft de economische verhouding tussen de belastingschuldige en de zaken aanleiding deze als zijn eigendom aan te merken.

Oordeel van de commissie3

De staatssecretaris kan worden gevolgd in zijn standpunt.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,

Van Strien

De griffier van de commissie,

De Gier


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: R.R. Ganzevoort (GL), W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD), A.C. Quik-Schuijt (SP), J.M. Schouwenaar (VVD),  G.A. van Strien, (voorzitter) (PVV), J.G. Vlietstra (PvdA) en G. de Vries-Leggedoor (CDA).

Naar boven