Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 550 K Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnotabesluitvorming verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2024 met € 1.113,1 miljoen verlaagd tot € 9.810,6 miljoen. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat budget uit 2024 doorgeschoven wordt naar latere jaren. Het ministerie van Defensie spant zich tot het uiterste in om de voor 2024 op de Defensiebegroting beschikbare middelen tot besteding te laten komen. Desalniettemin is het, onder meer gezien de huidige grillige mondiale defensiemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, niet mogelijk om alle projecten conform planning uit te voeren. Derhalve worden de uitgaven in een meer realistisch ritme gezet. De investeringsmiddelen die niet in 2024 uitgegeven kunnen worden blijven beschikbaar voor Defensie en zullen zo snel mogelijk alsnog besteed worden.

Het kabinet heeft besloten € 500 miljoen in 2028 toe te voegen aan de defensiebegroting. Deze middelen worden vanaf 2030 structureel verwerkt (in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)). De extra middelen worden besteed aan het versterken van de luchtverdediging en aan munitie voor de eigen krijgsmacht. De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat luchtverdediging van levensbelang is. Ook voor de verdediging van het NAVO-bondgenootschap is luchtverdediging een absolute prioriteit. Nederland geeft daarom gehoor aan de vraag van de NAVO om hier met voorrang in te investeren. Gelet op de huidige situatie is ook de urgentie om onze munitievoorraden versneld verder aan te vullen groot. Dit aanvullende budget stelt Defensie in staat om nu reeds verplichtingen aan te gaan en de industrie duidelijkheid te geven.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een overzicht weergegeven met de belangrijkste ontvangsten- en uitgavenmutaties. Afsluitend is in paragraaf 2.3 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begroting. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Jaarlijks worden het DPO en de DPO-Afwijkingsrapportage aan de Kamer aangeboden. Deze rapportages geven een overzicht van alle materieel-, vastgoed- en IT-projecten met een investeringsbedrag van meer dan € 50,0 miljoen in onderzoek en realisatie. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een bandbreedte van het projectbudget.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 1.113,1 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget met € 1.112,1 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 9.810,6 miljoen en een ontvangstenbudget van € 9.811,5 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting 2024 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.382,6 miljoen tot € 14.992,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2024

€ 10.923.657

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2024

‒ € 1.113.064

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 9.810.593

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2024

€ 10.923.657

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2024

‒ € 1.112.147

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 9.811.510

2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

1

Prijsbijstelling DMF

7, 8

322.136

2

Eindejaarsmarge

7, 8

695.530

3

Kasschuif investeringen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

‒ 2.100.000

4

IT diversen

6, 7

35.000

5

Valuta

1, 7

‒ 33.621

6

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 2, 3, 6, 7

6.136

    
 

Overige mutaties

 

‒ 27.639

    
    
    
    
    
    

Toelichting belangrijkste mutaties

  • 1. PrijsbijstellingIn totaal wordt € 322,1 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

  • 2. EindejaarsmargeDit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van € 695,5 miljoen.

  • 3. Kasschuif investeringenDe middelen voor deze investeringen worden vanuit 2024 naar latere jaren geschoven. Het ministerie van Defensie spant zich tot het uiterste in om de voor 2024 op de Defensiebegroting beschikbare middelen tot besteding te laten komen. Desalniettemin is het, onder meer gezien de huidige grillige mondiale defensiemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, niet mogelijk om alle projecten conform planning uit te voeren. Derhalve worden de uitgaven in een meer realistisch ritme gezet. De investeringsmiddelen die niet in 2024 uitgegeven kunnen worden blijven beschikbaar voor Defensie en zullen zo snel mogelijk alsnog besteed worden.

    Van de kasschuif wordt € 500 miljoen in 2029 toegevoegd. Deze middelen worden na de meerjarenperiode vanaf 2030 structureel in de begroting verwerkt ten behoeve van de aanschaf van munitie en luchtverdediging.

  • 4. IT diversenHet betreft een verhoging van € 35 miljoen en bestaat uit drie verschillende componenten. De eerste bedraagt € 17 miljoen extra kosten voor een nieuw software contract ten behoeve van COMMIT voor onder andere een hoger beveiligingsniveau. De tweede bedraagt € 15 miljoen en bestaat uit extra kosten als gevolg van dataverbruik buiten de Europese Unie. De laatste en derde bedraagt € 3 miljoen en bestaat uit inkoop van extra satellietcapaciteit.

  • 5. ValutaJaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op het DMF.

  • 6. Interdepartementale budgetoverhevelingenEen aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan het DMF. Het betreft onder meer een bijdrage (€ 9,7 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Groeifondsproject POLARIS voor ontwikkeling van radartechnologie. Daarnaast draagt Defensie ook bij aan projecten van andere departementen, zoals een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 6,1 miljoen hoger uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2024.

2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.477.899

200.000

1.677.899

12.795

1.690.694

‒ 557.758

17.197

‒ 37.390

‒ 142.061

101.684

            
 

Uitgaven

1.889.353

200.000

2.089.353

‒ 123.959

1.965.394

‒ 141.789

‒ 10.036

‒ 90.096

‒ 130.036

‒ 48.120

            

1.11

Verwerving

1.101.158

200.000

1.301.158

43.093

1.344.251

‒ 368.711

200.739

91.254

‒ 10.656

116.352

 

Opdrachten

1.101.158

200.000

1.301.158

43.093

1.344.251

‒ 368.711

200.739

91.254

‒ 10.656

116.352

 

Verwerving: voorbereidingsfase

226.844

200.000

426.844

‒ 299.726

127.118

‒ 168.272

‒ 187.807

‒ 169.773

‒ 167.304

42.896

 

Verwerving: realisatie

874.314

0

874.314

342.819

1.217.133

‒ 200.439

388.546

261.027

156.648

73.456

1.12

Instandhouding

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

 

Opdrachten

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

 

Instandhouding Materieel

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

1.13

Kennis en Innovatie

152.123

0

152.123

60.446

212.569

‒ 12.054

‒ 30.863

‒ 12.873

‒ 14.671

‒ 12.873

 

Bekostiging

152.123

0

152.123

60.446

212.569

‒ 12.054

‒ 30.863

‒ 12.873

‒ 14.671

‒ 12.873

 

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

94.687

0

94.687

‒ 47.923

46.764

‒ 83.438

‒ 84.936

‒ 84.773

‒ 77.571

‒ 75.773

 

Technologieontwikkeling

46.508

0

46.508

34.165

80.673

9.311

9.000

9.000

0

0

 

Kennisgebruik

3.744

0

3.744

450

4.194

0

0

0

0

0

 

Kort Cyclische Innovatie

7.184

0

7.184

73.754

80.938

62.073

45.073

62.900

62.900

62.900

1.16

Over-/ onderprogrammering

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

 

Fonds

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

 

Fonds

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

            
 

Ontvangsten

73.827

0

73.827

6.000

79.827

12.000

‒ 6.000

‒ 6.000

0

0

            

In totaal is voor 2024 71 % juridisch verplicht en 29 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 12,8 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Bij Kennis en Innovatie heeft dat onder andere te maken met het uitvoeren van kort cyclische activiteiten. Bij verwerving heeft dit te maken met projecten die overgaan naar een andere fase, zoals de Vervanging Medium Utility Helicopter, en doordat projectbudgetten in de juiste jaren zijn gezet in lijn met actuele verwachte realisatiemomenten. Tot slot betreft het de overheveling van verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 299,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 342,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 459,0 miljoen), voor onder andere Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie (BKI) en het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 104,8 miljoen), waaronder de projecten Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet(-/- € 168,0 miljoen), zoals het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, het project BKI conventionele munitie en de herschikking van het wissellaadsysteem oplegcombinatie.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 38,5 miljoen gestegen. Dit is grotendeels een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 33,9 miljoen). Het betreft uitgaven van het Munitiebedrijf voor de PATRIOT (Phased Array Tracking radar to Intercept On Target) raketten. Daar is het PATRIOT Advanced Capability (PAC)-3 missile recertificeringsprogramma van € 27,5 mln van 2023 naar 2024 geschoven. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Kennis en Innovatie

Het budget voor Kennis en Innovatie is met € 60,4 miljoen gestegen. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het versterken en formaliseren van de diverse innovatiecentra binnen Defensie met € 55,0 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

5.402.527

0

5.402.527

‒ 464.199

4.938.328

555.194

955.824

42.643

397.712

‒ 232.887

            
 

Uitgaven

1.482.684

0

1.482.684

‒ 232.573

1.250.111

‒ 212.955

224.763

146.826

126.408

‒ 24.781

            

2.11

Verwerving

1.216.079

0

1.216.079

966

1.217.045

235.866

368.175

‒ 101.664

176.426

‒ 361.143

 

Opdrachten

1.216.079

0

1.216.079

966

1.217.045

235.866

368.175

‒ 101.664

176.426

‒ 361.143

 

Verwerving: voorbereidingsfase

157.033

0

157.033

‒ 153.509

3.524

‒ 175.558

109.770

‒ 472.935

‒ 381.457

‒ 622.096

 

Verwerving: onderzoeksfase

332.866

0

332.866

‒ 331.728

1.138

‒ 305.554

‒ 441.738

‒ 562.758

‒ 500.313

‒ 568.970

 

Verwerving: realisatie

726.180

0

726.180

486.203

1.212.383

716.978

700.143

934.029

1.058.196

829.923

2.12

Instandhouding

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

 

Opdrachten

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

 

Instandhouding Materieel

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

2.16

Over-/ onderprogrammering

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

 

Fonds

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

 

Fonds

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

            
 

Ontvangsten

9.684

0

9.684

9.670

19.354

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 42 % juridisch verplicht en 58 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor maritiem materieel zijn per saldo met € 464,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving opgenomen toelichtingen en kleinere overige mutaties. Het verplichtingenbudget voor de Multipurpose fregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is van de onderzoeksfase overgeheveld naar de realisatiefase.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 153,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dat geldt bijvoorbeeld voor het langer doorvaren van de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF-fregatten), het langer instandhouden van de Walrusklasse onderzeeboten en de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)-capaciteit Noordzee.

Ook wordt er projectbudget in de juiste jaren gezet om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de projecten in de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting met € 331,7 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget voor de Multipurposefregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is overgeheveld naar de realisatiefase.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Maritiem materieel is met € 486,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 244,4 miljoen) zoals bij de projecten ESSM Block 2 en Vervanging MK46 Lightweight Torpedo, het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 667,0 miljoen) voor onder andere de Vervanging M-Fregatten en de Vervanging Onderzeeboten. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan, waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet (-/- € 413,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV), het project vervanging Hulpvaartuigen en ESSM Block 2. Het restant betreft diverse overige mutaties (-/- € 14,0 miljoen).

Instandhouding

Voor de Instandhoudingsopgaven is het budget per saldo met € 46,1 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van het toevoegen van budget (€ 20,0 miljoen) uit de Defensiebegroting artikel 2 omdat onderhoudswerkzaamheden vanwege personele ondervulling worden uitbesteed. Het restant betreft een overboeking uit de verwervingsvoorbereidingsfase en diverse kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Beleidsartikel 3 Land Materieel
Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.508.189

0

1.508.189

1.299.991

2.808.180

‒ 986.743

37.802

150.142

‒ 7.690

510.358

            
 

Uitgaven

1.969.225

0

1.969.225

‒ 251.766

1.717.459

‒ 267.676

498.092

27.371

91.712

‒ 58.797

            

3.11

Verwerving

1.602.776

0

1.602.776

‒ 297.420

1.305.356

‒ 764.185

597.091

434.343

258.749

‒ 14.644

 

Opdrachten

1.602.776

0

1.602.776

‒ 297.420

1.305.356

‒ 764.185

597.091

434.343

258.749

‒ 14.644

 

Verwerving: voorbereidingsfase

453.910

0

453.910

‒ 406.674

47.236

‒ 570.834

221.633

‒ 30.258

4.103

40.000

 

Verwerving: onderzoeksfase

7.439

0

7.439

‒ 7.439

0

‒ 27.241

‒ 176.585

‒ 149.864

‒ 121.775

0

 

Verwerving: realisatie

1.141.427

0

1.141.427

116.693

1.258.120

‒ 166.110

552.043

614.465

376.421

‒ 54.644

3.12

Instandhouding

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

 

Opdrachten

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

 

Instandhouding Materieel

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

3.16

Over-/ onderprogrammering

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

 

Fonds

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

 

Fonds

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

            
 

Ontvangsten

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 62 % juridisch verplicht en 38 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor land materieel zijn per saldo met € 1,3 miljard naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan. Daarnaast zijn de verplichtingen in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten en heeft het versnellen van de aankoop van munitie een opwaartse bijstelling teweeggebracht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 406,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt, doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Versterken vuursteun en het opheffen van het Single Service Management (SSM) vuursteuncapaciteit en de mortiercapaciteit.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van verwerving landmaterieel is met € 116,7 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals de projecten Verlenging levensduur Patriot en de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL. Anderzijds is het een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 83,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie Land (BKI) en het project Verwerving Grootpantserwielvoertuig Boxer. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 9,3 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit € 6,8 miljoen aan middelen die niet tot uitgaven zijn gekomen in 2023. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.357.939

0

2.357.939

778.462

3.136.401

‒ 22.862

283.303

‒ 492.646

‒ 82.167

70.666

            
 

Uitgaven

2.568.092

0

2.568.092

‒ 594.617

1.973.475

‒ 59.095

274.861

119.649

73.213

50.870

            

4.11

Verwerving

2.130.721

0

2.130.721

‒ 303.260

1.827.461

81.988

421.351

‒ 175.427

192.772

191.247

 

Opdrachten

2.130.721

0

2.130.721

‒ 303.260

1.827.461

81.988

421.351

‒ 175.427

192.772

191.247

 

Verwerving: voorbereidingsfase

315.740

0

315.740

‒ 235.532

80.208

‒ 54.350

203.744

‒ 372.430

‒ 99.344

‒ 140.037

 

Verwerving: realisatie

1.814.981

0

1.814.981

‒ 67.728

1.747.253

136.338

217.607

197.003

292.116

331.284

4.12

Instandhouding

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

 

Opdrachten

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

 

Instandhouding Materieel

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

4.16

Over-/ onderprogrammering

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

 

Fonds

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

 

Fonds

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

            
 

Ontvangsten

400

0

400

3.769

4.169

1.027

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 100 % juridisch verplicht en 0 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget. Het huidige percentage juridisch verplicht wordt nog nader bezien in samenhang met veranderende leverschema's en indien nodig bij het eerstvolgende begrotingsmoment aangepast.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor lucht materieel zijn per saldo met € 778,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 235,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door het herschikken van projectbudget naar latere jaren om deze in lijn te brengen met actuele inzichten over realisatiemomenten. Ook heeft er overheveling van projectbudget naar de realisatiefase plaatsgevonden, bijvoorbeeld voor het project Helix.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de verwerving realisatiefase is met € 67,7 miljoen verlaagd. Het betreft een optelsom van neerwaartse en opwaartse bijstellingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, waaronder het project Verwerving F-35. Daarnaast is er budget toegevoegd dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 285,0 miljoen), zoals projecten Apache Remanufacture en Chinook Vervanging en Modernisering. Het restant betreft een deel dat van de voorbereidingsfase is overgeheveld naar de realisatiefase en diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget lucht materieel is per saldo met € 11,8 miljoen gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van de toevoeging van het Multi Role Tanker Transport (MRTT-) budget van € 30,9 miljoen. Dit budget is vanuit de investeringen (delta-exploitatiereeks) naar het CLSK-deel van lucht materieel overgeheveld. Daartegenover staat dat het budget met € 13,9 miljoen naar beneden is bijgesteld omdat de bijbehorende uitgaven al in 2023 hebben plaatsgevonden en heeft een negatieve bijstelling op het budget plaatsgevonden van € 5,2 miljoen vanwege de gewijzigde wisselkoers van de Amerikaanse dollar en de Zweedse Kroon (CEP wisselkoerscorrectie).

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

911.097

0

911.097

53.001

964.098

123.059

449.727

186.959

553.415

647.376

            
 

Uitgaven

982.991

0

982.991

77.691

1.060.682

‒ 195.946

163.993

‒ 8.993

‒ 4.956

250.352

            

5.11

Verwerving

700.815

0

700.815

46.227

747.042

75.483

410.823

156.749

519.727

582.490

 

Opdrachten

700.815

0

700.815

46.227

747.042

75.483

410.823

156.749

519.727

582.490

 

Verwerving: voorbereidingsfase

119.443

0

119.443

‒ 103.274

16.169

81.161

237.823

‒ 71.888

398.589

548.222

 

Verwerving: realisatie

581.372

0

581.372

149.501

730.873

‒ 5.678

173.000

228.637

121.138

34.268

5.12

Instandhouding

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

 

Opdrachten

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

 

Instandhouding Infrastructuur

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

5.15

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

 

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

 

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

5.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

 

Fonds

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

 

Fonds

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

            
 

Ontvangsten

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 83 % juridisch verplicht en 17% beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor infrastructuur en vastgoed zijn per saldo met € 53,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is onder andere het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen en verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 103,3 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Verbeteren legering Defensiebreed fase 2 en Revitalisering Johannes Postkazerne te Havelte. Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 149,5 miljoen verhoogd. Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 234,2 miljoen). Daarnaast is budget van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase verschoven (€ 58,9 miljoen).

Voor een aantal projecten is het budget verhoogd. Dit betreft Verbeteren legering Defensiebreed voor € 62,9 miljoen, startbudget PFAS voor € 22,4 miljoen en verdeling budget Programma Concentreren, Vernieuwen, Verduurzamen (CVV) voor € 25,0 miljoen. Dit budget komt gedeeltelijk uit 2023 waar het niet tot realisatie is gekomen. Specifiek voor het project Verbeteren legering Defensiebreed komt het budget uit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase.

De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 260,6 miljoen). Dit bedrag wordt opgemaakt uit onder andere de projecten Aanpassing Vastgoed en Equipmentcomplex.

Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 6,7 miljoen.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 40,1 miljoen gestegen.

Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 143,4 miljoen). Dit betreft het budget voor instandhouding van vastgoed (€ 78,4 miljoen) en CVV-budget (€ 65 miljoen). De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 128,4 miljoen). Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 25 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 6 IT
Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.737.187

0

1.737.187

‒ 751.480

985.707

‒ 234.349

318.167

5.093

278.032

338.454

            
 

Uitgaven

1.816.435

0

1.816.435

‒ 440.985

1.375.450

‒ 107.356

108.599

191.817

159.528

85.276

            

6.11

Verwerving

1.410.078

0

1.410.078

‒ 548.682

861.396

‒ 188.634

272.419

‒ 6.743

263.745

268.365

 

Opdrachten

1.410.078

0

1.410.078

‒ 548.682

861.396

‒ 188.634

272.419

‒ 6.743

263.745

268.365

 

Verwerving: voorbereidingsfase

619.107

0

619.107

‒ 573.193

45.914

‒ 539.876

‒ 81.679

‒ 264.625

97.361

201.802

 

Verwerving: realisatie

790.971

0

790.971

24.511

815.482

351.242

354.098

257.882

166.384

66.563

6.12

Instandhouding

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

 

Opdrachten

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

 

Instandhouding IT

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

6.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

 

Fonds

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

 

Fonds

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

            
 

Ontvangsten

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 76 % juridisch verplicht en 24 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn per saldo met € 751,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen, zoals de overgang van projecten naar een andere fase, maar ook van verplichtingen uit 2023 die niet in dat jaar zijn aangegaan. Tevens zijn de verplichtingenstanden van diverse projecten in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 573,2 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn het project Bouwen fundering data gedreven werken en Data Science (DS) & Artificial Intelligence (AI), Joint Targeting Support Cell, Command and Control (C2) systemen van de luchtmacht en Verduurzamen IT gezondheidszorg.

Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door beperkte capaciteiten in de ‘voorzien in’-keten en door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten. In de Defensieorganisatie wordt met het voorzien-in van materieel het proces bedoeld dat loopt van de behoeftestelling tot en met levering van goederen en/of diensten inclusief de nazorg aan de gebruikers. Binnen het voorzien-in proces worden als dat nodig is goederen en/of diensten ingekocht of aanbesteed voor de hele Defensieorganisatie.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de projecten in de realisatiefase van IT materieel is met € 24,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 18,5 miljoen) voor onder andere Maritiem Operationeel Centrum Kustwacht en ERP M&F S/4HANA (Roger) en het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 152,6 miljoen). Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals het programma Grensverleggende IT (GrIT).

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 33,7 miljoen gedaald. Dit betreft enerzijds de correctie van de delta exploitatie van Datacenter naar het project Grensverleggende IT (GrIT). Anderzijds is er € 32,0 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege de extra kosten van het Microsoft contract en extra kosten aan dataverbruik buiten de Europese Unie. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
            
 

Ontvangsten

10.592.237

200.000

10.792.237

‒ 1.827.116

8.965.121

‒ 668.923

1.592.335

700.775

1.120.842

551.703

            

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

14.877

0

14.877

454.062

468.939

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            
 

Uitgaven

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            

8.18

Nader te wijzen uitgaven

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

 

Fonds

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

 

Fonds

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting op de uitgaven

Het kabinet stelt in 2028 incidenteel 500 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor het aanvullen van munitie voor de eigen krijgsmacht.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 137.084

‒ 5.251

120.529

72.692

‒ 2.710

‒ 51.799

‒ 26.793

‒ 675.730

‒ 103.366

1.404.895

           

Uitgaven

‒ 177.875

‒ 67.256

‒ 68.347

‒ 84.574

‒ 65.282

‒ 65.283

‒ 68.484

‒ 65.286

‒ 65.276

1.644.203

           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 130.643

1.408

127.182

79.340

3.932

‒ 45.156

‒ 20.149

‒ 669.084

‒ 96.720

721.034

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 177.175

‒ 44.326

83.212

35.370

‒ 40.038

‒ 93.032

‒ 61.358

‒ 560.983

‒ 80.688

454.500

Verwerving: realisatie

46.532

45.734

43.970

43.970

43.970

47.876

41.209

‒ 108.101

‒ 16.032

266.534

           

Instandhouding

          

Opdrachten

6.432

6.214

6.220

6.225

6.231

6.230

6.229

6.227

6.227

430.046

Instandhouding Materieel

6.432

6.214

6.220

6.225

6.231

6.230

6.229

6.227

6.227

430.046

           

Kennis en Innovatie

          

Bekostiging

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

‒ 12.873

270.062

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

‒ 75.773

159.266

Technologieontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.351

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.430

Kort Cyclische Innovatie

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

67.015

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 40.791

‒ 62.005

‒ 188.876

‒ 157.266

‒ 62.572

‒ 13.484

‒ 41.691

610.444

38.090

223.061

Fonds

‒ 40.791

‒ 62.005

‒ 188.876

‒ 157.266

‒ 62.572

‒ 13.484

‒ 41.691

610.444

38.090

223.061

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.698

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 699.084

‒ 875.041

‒ 1.034.663

‒ 727.815

‒ 174.649

85.003

217.196

407.111

611.437

1.209.121

           

Uitgaven

‒ 32.929

‒ 27.854

‒ 9.587

‒ 11.256

‒ 7.854

‒ 7.838

‒ 4.635

‒ 7.124

‒ 4.066

1.269.744

           

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 455.308

‒ 419.579

‒ 557.105

‒ 292.554

72.694

166.814

273.212

457.315

602.815

987.108

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 672.433

‒ 332.402

‒ 201.694

‒ 701

242.182

313.130

447.637

557.543

646.291

756.841

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 554.681

‒ 772.699

‒ 834.925

‒ 742.103

‒ 417.476

‒ 228.470

‒ 228.470

‒ 199.821

‒ 833.390

0

Verwerving: realisatie

771.806

685.522

479.514

450.250

247.988

82.154

54.045

99.593

789.914

230.267

           

Instandhouding

          

Opdrachten

‒ 14.217

‒ 8.976

782

888

467

467

‒ 586

‒ 586

‒ 986

222.013

Instandhouding Materieel

‒ 14.217

‒ 8.976

782

888

467

467

‒ 586

‒ 586

‒ 986

222.013

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

436.596

400.701

546.736

280.410

‒ 81.015

‒ 175.119

‒ 277.261

‒ 463.853

‒ 605.895

60.623

Fonds

436.596

400.701

546.736

280.410

‒ 81.015

‒ 175.119

‒ 277.261

‒ 463.853

‒ 605.895

60.623

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.684

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

‒ 88.565

‒ 175.002

‒ 175.820

‒ 93.160

‒ 84.601

‒ 89.403

74.932

‒ 65.212

‒ 247.365

1.678.040

           

Uitgaven

‒ 42.680

‒ 43.572

‒ 77.865

‒ 71.567

‒ 78.469

‒ 79.007

‒ 77.847

25.667

5.716

1.418.519

           

Verwerving

          

Opdrachten

          

Verwerving: voorbereidingsfase

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

453.910

Verwerving: onderzoeksfase

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

7.439

Verwerving: realisatie

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

1.141.427

           

Instandhouding

          

Opdrachten

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

392.972

Instandhouding Materieel

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

5.591

392.972

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

58.768

85.705

52.230

‒ 71.271

6.132

10.396

‒ 152.779

90.879

253.081

‒ 259.521

Fonds

58.768

85.705

52.230

‒ 71.271

6.132

10.396

‒ 152.779

90.879

253.081

‒ 259.521

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

168.898

‒ 40.602

16.745

‒ 10.584

‒ 8.054

‒ 65.482

48.318

‒ 182.377

‒ 202.355

2.103.632

           

Uitgaven

52.464

‒ 46.067

‒ 28.238

‒ 25.067

‒ 24.851

‒ 25.937

‒ 33.797

‒ 41.304

‒ 66.213

2.362.484

           

Verwerving

          

Opdrachten

203.175

‒ 56.762

13.585

‒ 13.744

‒ 11.214

‒ 68.642

45.158

‒ 178.537

‒ 200.273

1.645.873

Verwerving: voorbereidingsfase

2.667

‒ 25.857

17.203

7.398

2.918

5.313

124.087

‒ 1.625

‒ 176.676

1.127.253

Verwerving: realisatie

200.508

‒ 30.905

‒ 3.618

‒ 21.142

‒ 14.132

‒ 73.955

‒ 78.929

‒ 176.912

‒ 23.597

518.620

           

Instandhouding

          

Opdrachten

16.160

16.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

457.759

Instandhouding Materieel

16.160

16.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

3.160

457.759

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 166.871

‒ 5.465

‒ 44.983

‒ 14.483

‒ 16.797

39.545

‒ 82.115

134.073

130.900

258.852

Fonds

‒ 166.871

‒ 5.465

‒ 44.983

‒ 14.483

‒ 16.797

39.545

‒ 82.115

134.073

130.900

258.852

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

106.440

54.481

33.478

‒ 65.532

‒ 271.609

‒ 290.883

‒ 285.512

‒ 232.512

‒ 153.588

749.213

           

Uitgaven

‒ 21.087

48.382

48.451

55.840

48.450

48.450

48.450

48.449

48.385

1.024.524

           

Verwerving

          

Opdrachten

46.973

8.511

‒ 12.562

‒ 111.271

‒ 307.610

‒ 308.055

‒ 310.239

‒ 264.249

‒ 185.261

275.606

Verwerving: voorbereidingsfase

65.284

27.668

29.560

‒ 132.739

‒ 271.214

‒ 271.959

‒ 274.601

‒ 227.781

‒ 154.640

9.390

Verwerving: realisatie

‒ 18.311

‒ 19.157

‒ 42.122

21.468

‒ 36.396

‒ 36.096

‒ 35.638

‒ 36.468

‒ 30.621

266.216

           

Instandhouding

          

Opdrachten

45.734

45.970

46.040

45.739

31.738

31.738

31.738

31.737

31.673

473.607

Instandhouding Infrastructuur

45.734

45.970

46.040

45.739

31.738

31.738

31.738

31.737

31.673

473.607

           

Onzekerheidsreservering

          

Fonds

13.733

0

0

0

4.263

0

0

0

0

0

Fonds

13.733

0

0

0

4.263

0

0

0

0

0

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 127.527

‒ 6.099

14.973

121.372

320.059

324.767

326.951

280.961

201.973

275.311

Fonds

‒ 127.527

‒ 6.099

14.973

121.372

320.059

324.767

326.951

280.961

201.973

275.311

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.240

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

69.258

96.444

74.104

36.637

‒ 13.733

‒ 9.842

‒ 16.168

‒ 9.867

‒ 9.309

1.454.171

           

Uitgaven

‒ 21.949

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.202

‒ 22.355

‒ 22.355

‒ 19.055

1.359.289

           

Verwerving

          

Opdrachten

19.144

51.057

28.680

‒ 7.812

‒ 65.700

‒ 62.816

‒ 64.190

‒ 52.586

‒ 619.310

930.429

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 39.653

‒ 33.044

15.953

‒ 22.240

‒ 73.716

‒ 75.446

‒ 76.819

‒ 65.216

‒ 627.004

796.122

Verwerving: realisatie

58.797

84.101

12.727

14.428

8.016

12.630

12.629

12.630

7.694

134.307

           

Instandhouding

          

Opdrachten

47.067

43.389

43.425

43.451

47.984

43.588

43.471

43.817

44.063

527.326

Instandhouding IT

47.067

43.389

43.425

43.451

47.984

43.588

43.471

43.817

44.063

527.326

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

‒ 88.160

‒ 116.648

‒ 94.307

‒ 57.841

‒ 4.486

‒ 2.974

‒ 1.636

‒ 13.586

556.192

‒ 98.466

Fonds

‒ 88.160

‒ 116.648

‒ 94.307

‒ 57.841

‒ 4.486

‒ 2.974

‒ 1.636

‒ 13.586

556.192

‒ 98.466

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.621

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           
           

Ontvangsten

552.847

638.334

639.115

638.077

646.695

645.086

638.235

629.628

614.200

9.731.923

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Omschrijving

mutatie 2030

mutatie 2031

mutatie 2032

mutatie 2033

mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

Mutatie 2038

Mutatie 2039

 

Verplichtingen

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           

Uitgaven

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           

Nader te wijzen uitgaven

          

Fonds

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

Fonds

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

796.903

691.581

714.709

796.903

           
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naar boven