36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan te passen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275);

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk I wordt na artikel 6 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6a

De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in deze wet aan hem toegekende rechten of zijn recht op het in de collectieve arbeidsovereenkomst geregelde laagste schaalbedrag in de laagste loonschaal of andere minimumvergoeding voor de verrichte arbeid geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.

B

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het vijfde lid wordt toegevoegd: «Bij de vaststelling worden de criteria, genoemd in het zestiende lid, onderdeel a, subonderdelen 1 tot en met 4, meegewogen.».

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 16. Bij toepassing van het dertiende lid, geldt dat:

  • a. de hoogte van het minimumloon wordt geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:

   • 1°. de koopkracht van het minimumloon, rekening houdend met de kosten voor levensonderhoud;

   • 2°. het algemene niveau van de lonen en de verdeling ervan;

   • 3°. het groeipercentage van de lonen; en

   • 4°. nationale productiviteitsniveaus en -ontwikkelingen op lange termijn.

  • b. bij de beoordeling van de toereikendheid van het minimumloon worden bij ministeriële regeling vast te stellen indicatieve referentiewaarden als richtsnoer gebruikt.

 • 17. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen aanvullende criteria worden vastgesteld.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven