36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren door het stellen van pedagogische doelen bij gastouderopvang, de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en het maximeren van het aantal gastouderbureaus per gastouder;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsomschrijving van pedagogisch beleidsmedewerker als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «a.» geplaatst.

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • b. de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een gastouderbureau, bezoldigd is en belast is met het coachen van gastouders bij de uitvoering van hun werkzaamheden en bij het handelen conform het pedagogische beleid;

2. In de alfabetische volgorde wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

verantwoorde kinderopvang:

kinderopvang als bedoeld in artikel 1.49, eerste lid;

B

Artikel 1.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «Een houder van een kindercentrum» ingevoegd «of een voorziening voor gastouderopvang».

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

3. In het derde lid (nieuw), onderdeel a, wordt «die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving» vervangen door «die bijdraagt aan verantwoorde kinderopvang».

C

In artikel 1.56, tweede lid, wordt na «beroepskrachten» ingevoegd «en pedagogisch beleidsmedewerkers».

D

Artikel 1.56b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verantwoorde gastouderopvang» vervangen door «verantwoorde kinderopvang».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «omtrent de kwaliteit van de gastouderopvang» wordt vervangen door «omtrent de voorwaarden voor verantwoorde kinderopvang bij de gastouderopvang».

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.

E

Na artikel 1.56b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.56c

  • 1. Een gastouder is per voorziening voor gastouderopvang aangesloten bij ten hoogste twee gastouderbureaus.

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan een gastouder tijdelijk per voorziening voor gastouderopvang aangesloten zijn bij drie gastouderbureaus.

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de tijdelijke uitbreiding naar drie gastouderbureaus.

F

Na artikel 3.2b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.2c

Artikel 1.56c is niet van toepassing op een overschrijding van het maximum van twee gastouderbureaus indien de overschrijding betrekking heeft op gastouderopvang op basis van overeenkomsten tussen ouders en houders van gastouderbureaus, afgesloten voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven