36 477 Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘s-Gravenhage, 5 december 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen.

De memorie van toelichting, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Agema Pouw-Verweij

Naar boven