36 475 Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de strafrechtelijke bescherming van het milieu te versterken door het opzettelijk aanrichten van ernstige, wijdverbreide en langdurige schade aan het milieu als ecocide strafbaar te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, tweede lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot c tot en met f, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. aan het misdrijf omschreven in artikel 153;

B

In het Tweede Boek wordt na titel V een titel ingevoegd, luidende:

TITEL VI. ECOCIDE

Artikel 153

 • 1. Als schuldig aan ecocide wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de zesde categorie degene die opzettelijk door handelen of nalaten ernstige en wijdverbreide dan wel ernstige en langdurige of onomkeerbare schade aan een ecosysteem met een behoorlijke omvang of milieuwaarde, of aan een natuurlijke habitat binnen een beschermd gebied, of aan de kwaliteit van lucht, bodem of water aanricht, dan wel gevaar voor die schade doet ontstaan, waarbij het hier in elk geval gaat om alle gevaarzetting die voldoet aan het schadecriterium voor ecocide.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:

  • a. onder ecosysteem verstaan: een dynamisch complex van gemeenschappen van planten-, dieren-, schimmel- en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die met elkaar interacteren als een functionele eenheid. Het omvat habitatsoorten, habitats van soorten en populaties van soorten.

  • b. schade aangemerkt als:

   • 1°. wijdverbreid, indien de schade optreedt in een meer dan beperkt geografisch gebied, landsgrenzen overschrijdt, dan wel betrekking heeft op een belangrijk deel van een ecosysteem, een groot aantal mensen of een groot aantal van een bepaalde diersoort of plantensoort;

   • 2°. langdurig, indien de schade niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld door middel van natuurlijk herstel; en

   • 3°. ernstig, indien de schade een aanzienlijke nadelige verandering of veranderingen, verstoring of verstoringen van een of meerdere onderdelen van het milieu tot gevolg heeft.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 5 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 10° door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 11°. aan het misdrijf omschreven in artikel 158.

B

In het Tweede Boek wordt na titel V een titel ingevoegd, luidende:

TITEL VI. ECOCIDE

Artikel 158

 • 1. Als schuldig aan ecocide wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de zesde categorie degene die opzettelijk door handelen of nalaten ernstige en wijdverspreide dan wel ernstige en langdurige of onomkeerbare schade aan een ecosysteem met een behoorlijke omvang of milieuwaarde, of aan een natuurlijke habitat binnen een beschermd gebied, of aan de kwaliteit van lucht, bodem of water aanricht, dan wel gevaar voor die schade doet ontstaan, waarbij het hier in elk geval gaat om alle gevaarzetting die voldoet aan het schadecriterium voor ecocide.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:

  • a. onder ecosysteem verstaan: een dynamisch complex van gemeenschappen van planten-, dieren-, schimmel- en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die met elkaar interacteren als een functionele eenheid. Het omvat habitatsoorten, habitats van soorten en populaties van soorten.

  • b. schade aangemerkt als:

   • 1°. wijdverbreid, indien de schade optreedt in een meer dan een beperkt geografisch gebied, landsgrenzen overschrijdt, dan wel betrekking heeft op een belangrijk deel van een ecosysteem, een groot aantal mensen of een groot aantal van een bepaalde diersoort of plantensoort;

   • 2°. langdurig, indien de schade niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld door middel van natuurlijk herstel; en

   • 3°. ernstig, indien de schade een aanzienlijke nadelige verandering of veranderingen, verstoring of verstoringen van een of meerdere onderdelen van het milieu tot gevolg heeft.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet strafbaarstelling ecocide.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Naar boven