36 468 Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de bekendmaking van de wet van 21 oktober 2023 (Stb. 2023, 360) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 36160 alsmede Handelingen II 2022/2023, nr. 50, item 7, en nr. 52, item 11, en Handelingen I 2023/2024, nr. 2, items 3 en 8).

Marijnissen Temmink

Naar boven