36 468 Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Met het oog op het spoedig kunnen aanvangen van de behandeling in tweede lezing door de nieuwe Tweede Kamer, bedoeld in artikel 137, derde lid, van de Grondwet, verzoeken wij u het wetsvoorstel thans ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State te zenden.

Marijnissen Temmink

Naar boven