36 315 Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES te wijzigen met het oog op het hanteren van een nultarief voor de btw en de algemene bestedingsbelasting op de levering van voedingsmiddelen teneinde het betaalbaar houden van primaire levensbehoeften;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

Tabel I, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Post 1 vervalt.

2. In post 2 wordt «post 1» vervangen door «tabel II, onderdeel a, post 11».

3. In post 4, onderdeel b, wordt «post 1» vervangen door «tabel II, onderdeel a, post 11».

B

Aan tabel II, onderdeel a, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van post 10 door een puntkomma een post toegevoegd, luidende:

 • 11. voedingsmiddelen, te weten:

  • a. eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;

  • b. producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;

  • c. producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.

C

In artikel 17d wordt «, 5 en 10» vervangen door «, 5, 10 en 11».

D

In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, wordt «, 5 en 10» vervangen door «, 5, 10 en 11».

ARTIKEL II

In de Belastingwet BES wordt aan artikel 6.10 twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, nihil voor voedingsmiddelen, te weten:

  • a. eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;

  • b. producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;

  • c. producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.

 • 5. Het vierde lid en dit lid vervallen twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding.

ARTIKEL III

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

Tabel I, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Post 1 komt te luiden:

 • 1. voedingsmiddelen, te weten:

  • a. eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;

  • b. producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;

  • c. producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken;.

2. In post 2 wordt «tabel II, onderdeel a, post 11» vervangen door «post 1».

3. In post 4, onderdeel b, wordt «tabel II, onderdeel a, post 11» vervangen door «post 1».

B

In tabel II, onderdeel a, vervalt post 11, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van post 10 door een punt.

C

In artikel 17d wordt «, 5, 10 en 11» vervangen door «, 5 en 10».

D

In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, wordt «, 5, 10 en 11» vervangen door «, 5 en 10».

ARTIKEL IV

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de volgende kalendermaand na de maand waarin de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, is gelegen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel III in werking twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet betaalbare boodschappen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Naar boven