Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 100 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2021

Ontvangen 18 mei 2022

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -)2e suppletoirebegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

847.847

519.176

164.879

600.913

113.083

‒ 70

‒ 223.335

‒ 123.143

9.458

2

Investeren in zoetwatervoorziening

16.160

19.302

 

24.812

30.938

0

7.578

‒ 3.672

91

3

Beheer, onderhoud en vervanging

146.299

154.524

 

36.434

31.693

 

39.745

47.347

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

29.166

42.699

 

7.399

46.981

 

49.893

10.418

 

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

351.329

352.173

 

‒ 14.685

‒ 14.956

 

11.042

11.082

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.053.739

  

159.454

  

42.208

7

Investeren in waterkwaliteit

120.090

130.801

57

51.037

‒ 53.159

431

‒ 63.998

‒ 22.483

44

           
 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

159.815

‒ 179.075

‒ 80.451

51.801

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 5.235

   
 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

154.580

‒ 179.075

‒ 80.451

51.801

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

  

‒ 132.252

 

Totaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

154.580

‒ 179.075

‒ 80.451

‒ 80.451

           
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

  

Realisatie1)

Slotwetverschillen

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

1.225.425

509.116

174.267

765.964

428.861

174.597

‒ 459.461

‒ 80.255

330

2

Investeren in zoetwatervoorziening

48.550

46.568

91

37.281

35.173

92

‒ 11.269

‒ 11.395

1

3

Beheer, onderhoud en vervanging

222.478

233.564

 

222.293

229.412

 

‒ 185

‒ 4.152

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

86.458

100.098

 

40.663

50.884

 

‒ 45.795

‒ 49.214

 

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

347.686

348.299

 

347.316

347.510

 

‒ 370

‒ 789

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.255.401

  

1.252.398

  

‒ 3.003

7

Investeren in waterkwaliteit

107.129

55.159

532

65.770

44.711

729

‒ 41.359

‒ 10.448

197

           
 

Subtotaal

2.037.726

1.292.804

1.430.291

1.479.287

1.136.551

1.427.816

‒ 558.439

‒ 156.253

‒ 2.475

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

  

‒ 5.235

  

‒ 5.232

  

3

 

Subtotaal

2.037.726

1.292.804

1.425.056

1.479.287

1.136.551

1.422.584

‒ 558.439

‒ 156.253

‒ 2.472

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

‒ 132.252

  

‒ 286.033

  

‒ 153.781

 

Totaal

2.037.726

1.292.804

1.292.804

1.479.287

1.136.551

1.136.551

‒ 558.439

‒ 156.253

‒ 156.253

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond² Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Naar boven