36 100 IIA Jaarverslag en slotwet van de Staten-Generaal 2021

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 25 mei 2022

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel inzake Slotwet van de Staten-Generaal 2021 (Kamerstuk 36 100 IIB, nr. 3), heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Hagen

Adjunct-griffier van de commissie, Honsbeek

Naar boven