Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 100 IIA Jaarverslag en slotwet van de Staten-Generaal 2021

Ontvangen 18 mei 2022

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

191.272

191.272

3.865

18.376

18.376

0

4.510

4.510

1.400

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

20.593

20.593

140

3.061

3.061

0

628

628

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

34.957

34.957

86

0

0

0

788

788

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

134.202

134.202

3.639

10.340

10.340

0

8.054

8.054

1.400

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.520

1.520

0

0

0

0

15

15

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

4.975

4.975

0

‒ 4.975

‒ 4.975

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

214.158

214.158

5.265

228.749

212.062

6.302

14.591

‒ 2.096

1.037

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

24.282

24.282

140

20.837

21.904

151

‒ 3.445

‒ 2.378

11

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

35.745

35.745

86

34.885

35.434

46

‒ 860

‒ 311

‒ 40

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

152.596

152.596

5.039

172.136

153.833

6.105

19.540

1.237

1.066

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.535

1.535

0

891

891

0

‒ 644

‒ 644

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naar boven