Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 100 A Jaarverslag en slotwet van het Infrastructuurfonds (A) 2021

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021–2022

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

 • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Staffel

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);

 • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

 • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

 • Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 125,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 338,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 338,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

 • Programma Hoofdwegennet Vervanging & Renovatie (- € 81,2 miljoen): Onder andere veroorzaakt door A12 IJsselbruggen (- € 43,1 miljoen): Een vertraging van fase 1 (ontwerpfase) heeft plaatsgevonden in het twee-fasen proces. Van Brienenoordbrug (- € 5 miljoen): Een achterstand die is ontstaan door de contractering van bepaalde opdrachten. N99 Kooybrug (- € 8,6 miljoen): De definitieve gunning zal in 2022 plaatsvinden. Intell Wegkantsys (- € 10 miljoen): Een vertraging heeft plaatsgevonden tijdens het vervangen van de wegkantkasten, waardoor er minder verplichtingen zijn vastgelegd. Het restant van ‒ € 14,5 miljoen is het saldo bij projecten met een afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen.

 • Geluid-Weg (- € 20,6 miljoen): Een deel van de toegekende budgetten kon niet vastgelegd worden in 2022.

 • Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 12,4 miljoen): De vaststellingsovereenkomst is vertraagd.

 • A4 Haaglanden – N14 (- € 7,3 miljoen): De overeenkomst is ongetekend door provincie Zuid-Holland als gevolg van het demissionair kabinet.

 • A1 Apeldoorn-Azelo (- € 8,3 miljoen): De aankopen van vastgoed en gevelisolatie schuiven door naar 2022.

 • A2 Vonderen-Kerensheide (- € 7,2 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden schuiven door naar 2022 (PM RWS – voor dit project spoedwegverbreding 3,2 binnen 7,2 mln mist de toelichting).

 • Projecten Spoedwet Wegverbreding (- € 7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door vertragingen.

 • Innovatie A58 (- € 5,6 miljoen): De uitgaven van de werkzaamheden met betrekking tot de Innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0 worden vastgelegd in 2022.

 • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (- € 4,9 miljoen): Door het afwachten van het oordeel van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak van de ViA15 worden de verplichtingen doorgeschoven naar latere jaren.

 • Aflossing Tunnels (- € 6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van eerder vastgelegde bestellingen.

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 2,6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door minder werkzaamheden binnen de periode 2026-2031.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 2,4 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van areaalgegevens.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A6 Almere (- € 2,2 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een indexering die lager uitvalt door effectherfinanciering.

 • A24 Blankenburgverbinding (- € 61,5 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het aanbrengen hitte werende bekleding in 2022.

 • N18 Varsseveld (- € 3,5 miljoen euro): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de vertraging van de contractaanpassing met betrekking tot beplanting en grondaankopen.

 • A16 Rotterdam (- € 42,7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afhandelen van kosten voor hitte werende bekleding en Covid-19. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) (- € 1,8 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in 2022.

 • A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 61,3 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de Financial Close naar 2023.

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Tijdelijke tolheffing (€ 14,4 miljoen): Dit betreft een verplichtingenschuif teneinde de opdracht aan de RDW in het kader van Tijdelijke Tolheffing te kunnen vastleggen. Na afronding van de uitvoeringstoetsen is het van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tolheffing op de Blankenburgverbinding om vaart te houden.

 • A27 Houten-Hooipolder (€ 10 miljoen): De gunning van meerjarige contracten met betrekking tot communicatie en projectbeheersing schuift door naar 2022.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 36,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 33,9 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Vervanging en Renovatie-programma (- € 17,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het te laat of niet ontvangen van afrekeningsfacturen. Dit speelt bij projecten Van Brienenoordbrug (- € 3 miljoen), 3B systemen (- € 2,6 miljoen), A12 IJsselbruggen (- € 1,8 miljoen), onderzoeken Vervanging en Renovatie (- € 1,4 miljoen), N3 (Randweg Dordrecht) (- € 1,2 miljoen) en Suurhoffbrug (-€1 miljoen).

 • Intelligentie Wegkantsystemen (- € 15 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitrol dan verwacht.

 • Rijnlandse Boezemwater (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het verschuiven van uitvoering van restpunten naar 2022.

 • Rozenoordbrug (- € 2,8 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitvoering dan gepland.

 • Het saldo van Vervanging en Renovatie-programma: (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het gereserveerde budget naar 2022 die niet meer benodigd was in 2021.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

12.03 Realisatie

De verlaging van € 40,6 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door vertraging bij de realisatie van vastgoedaankopen. Dit speelt bij de projecten A15 Ressen (- € 6 miljoen) en A58 Innova (- € 2 miljoen).

 • A27 Ring Utrecht (- € 2 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (-€ 2 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen.

 • A9 Badhoevedorp (- € 6 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door een meevaller die nog verdeeld wordt onder de deelnemende partijen.

 • Programma Geluid (- € 14 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de nieuwe uitvoeringsopdrachten die niet meer in 2021 opgestart kunnen worden.

 • A16 Rotterdam en A44 Haaglanden (- € 2,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door klimaat gerelateerde circulaire maatregelen waardoor er meer voorbereidingstijd benodigd is.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 5,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde Contractvormen

De verlaging van € 50,7 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Tunnel de Noord (- € 3,4 miljoen): Er komen minder voertuigpassages waardoor er minder afgedragen hoeft te worden aan de opdrachtnemer.

 • A14 Blankenburgverbinding (- € 2,2 miljoen): Een aantal posten zijn niet meer in 2021 afgerond en schuiven door naar begin 2022.

 • N18 Varsseveld (- € 3.9 miljoen): De kosten voor beplanting en grondzaken zijn niet meer afgewikkeld in 2021 en zullen in 2022 afgerond worden. Tevens is er sprake van vertraging van een nadeelcompensatie omdat er bezwaar is aangetekend tegen het voorstel.

 • A16 Rotterdam (- € 17,5 miljoen): De gemaakte kosten voor Covid-19 door de opdrachtnemer is niet meer afgewikkeld in 2021. Dit geldt tevens voor de afrekening inzake verlegging Kabels en Leidingen. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.

 • A12/A15 Ressen (- € 16,7 miljoen): Dit is het onderhandelingsresultaat met de opdrachtnemer-DBFM t.b.v. WVSO II.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 7 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 22,6 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd.

 • De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2022 doordat een aantal bijdragen voor deze projecten niet zijn ontvangen. Het betreft de projecten Praktijkproef Amsterdam (- € 2 miljoen), Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 26,9 miljoen), en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 2,2 miljoen) waarbij de EU-subsidie niet is ontvangen in 2021.

 • Programma Aansluitingen (- € 6,6 miljoen): De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een tegenvaller.

Daartegenover staan er hogere ontvangsten bij:

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 16,3 miljoen): De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een snellere betaling van de regio-partners, met betrekking tot de voortgang van het project.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1,2 miljoen).

2.2 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 €11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 272,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 272,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door verkenning planuitwerking goederenvervoer (€ 170 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:

 • De Maaslijn, hier schuift € 145,4 miljoen aan verplichtingen door naar 2022. Voor 2021 was rekening gehouden met het afgeven van de realisatiebeschikking na het nemen van de Projectbeslissing. Het proces om te komen tot de Projectbeslissing heeft langer geduurd dan beoogd. In een brief aan de Kamer (35925-A-18) is een nadere toelichting gegeven op dit proces en het vervolg van het project Maaslijn.;

 • Spoorcapaciteit 2030, hier schuift € 104,1 miljoen door naar 2022. Gepland was om eind 2021 een aantal deelbeschikkingen binnen het programma spoorcapaciteit 2030 te verstrekken. De Staatssecretaris heeft vanwege zijn demissionaire status besloten de besluitvorming over de subsidiebeschikkingen over te laten aan zijn opvolger;

 • Quick Scan Gelderland, hier schuift € 13,9 miljoen euro door naar 2022. bestuurlijk overleg met de regio over de inzet van de middelen neemt meer tijd in beslag waardoor de voor 2021 geplande verplichtingen- en kasruimte verschuift naar latere jaren;

 • Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 10 miljoen.

Uitgaven

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 8,1 miljoen.

Dit betreft een saldo 2021 voor Studie en innovatie van € 3,4 miljoen, dit schuift door naar 2022. Voor Prestaties HSL-Zuid schuift er € 3 miljoen naar achter. Voor Multimodale Knoop Schiphol schuift € 1,3 miljoen door naar 2022, in verband met het niet tijdig realiseren van de mijlpaal. Voor Quick Scan Gelderland schuift € 1,1 miljoen door. Voor Spoorcapaciteit 2030 schuift er € 1 miljoen door. Voor het Maatregelenpakket HSL-zuid wordt er € 4,2 miljoen vanuit 2022 naar voren gehaald. Er zijn meer mijlpalen bereikt dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.

Ontvangsten

Op artikel 13 is sprake van hogere ontvangsten van per saldo € 6,3 miljoen. De concessieprijs HRN is hoger uitgevallen doordat de te verrekenen compensaties voor het exploitatieverlies IC-Brussel en de ombouwkosten voor toegankelijkheid en ERTMS lager uitgevallen zijn, dit resulteert in een hogere ontvangsten van € 4,2 miljoen. Uit de afrekening van het project spooraansluiting Railterminal Greenport Venlo blijkt dat er budget over is. Een deel van dit budget, van € 3,2 miljoen, wordt teruggeboekt naar IenW conform afspraak.

Een deel van het aanlegproject Decentrale lijnen is nog niet gerealiseerd; het te verrekenen deel van € 1,1 miljoen met de provincie schuift daarom door naar volgend jaar.

2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op artikel 15 is het verplichtingenbudget met € 74,8 miljoen verlaagd bij de Slotwet 2021. Daarnaast is het uitgavenbudget met € 3,1 miljoen verhoofd. Ten slotte zijn er € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

Verplichtingen

De verlaging van € 74,8 miljoen bij de Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021. De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

 • Overdracht Brokx-Nat (- € 13,0 miljoen): Een aantal geraamde verplichtingen die aangemaakt waren voor de overdracht Brokx-Nat voor de Provincie Groningen en Drenthe zijn in 2021 afgewikkeld;

 • Programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet (- € 19.4 miljoen): Dit is met name het gevolg van het gunnen in 2022 van de opdracht voor de Brug Itteren (- € 10 miljoen), en de vertraagde aanbesteding van Lemmer Delfzijlgeleidewerken (- € 3.6 miljoen) en enkele overige kleinere mutaties (- € 5,8 miljoen);

 • Lemmer- Delfzijl 1 (- € 7,1 miljoen): In 2021 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening;

 • Maasroute fase 2 (- € 2.2 miljoen): De verplichting wordt door vertraging bij Berg Obbicht in verband met de lekkage dit jaar niet meer aangegaan;

 • Lichteren IJmuiden (-€ 7,3 miljoen): Er zijn in 2021 bepaalde risico's niet opgetreden en deze hebben daardoor ook niet geleid tot het vastleggen van verplichtingen;

 • Toekomst Visie Waal (-€ 2,7 miljoen): De verwachting was dat door de vertragingen in verband met aanbesteding en stikstofproblematiek dit jaar nog wat contractwijzigingen vastgelegd zouden worden. Dit is nog niet gebeurd;

 • Twentekanalen fase 2 (- € 2,7 miljoen): De verwachting was dat er in 2021 meer contractwijzigingen werden vastgelegd;

 • Sluis II Wilhelminakanaal (- € 1,3 miljoen): In 2021 zouden er verplichtingen vastgelegd worden voor onder andere stikstofcompensatie, grondwatermonitoring, veiligheid en inhuurcontracten. Deze staan nu on-hold in verband met de temporisering van het project;

 • Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (-€ 3,1 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven;

 • Zeetoegang IJmond (- € 7,9 miljoen): Enkele contractuele wijzigingen leiden niet meer tot een verplichting in 2021. Deze verplichtingen schuiven door naar 2022.;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 8,2 miljoen).

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 14 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

 • De Haven Oudeschild en wegen en paden Texel zijn in 2021 afgekocht in plaats van in 2022 (- € 16,8 miljoen). Dit is vermeld in de Decemberbrief;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 2,8 miljoen).

15.03 Aanleg

De verhoging van € 6 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 2,9 miljoen) en een overboeking van artikel 18 van hoofdstuk XII naar artikel 15 op het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2021

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 12,5 miljoen). De aannemer heeft enkele werkzaamheden in 2021 uitgevoerd en de factuur hiervoor zou eigenlijk in 2022 komen, maar is eerder ingediend en betaald;

 • Toekomstvisie Waal( € 3,2 miljoen): Het tempo van de werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk is hoger dan verwacht;

 • Lichteren IJmuiden (- € 2,5 miljoen): In verband met het aantreffen van een grote hoeveelheid zwaar materiaal midden in het depot, zijn de werkzaamheden vertraagd;

 • Ook is een overschot te melden bij het project Capaciteitsuibreiding Beneden Lek, waar de financiële afwikkeling van de Veerstoep in Gemeente Bergambacht en de baggerwerkzaamheden pas begin 2022 wordt verwacht (- € 1,2 miljoen);

 • Tot slot is er op het project Walradarsystemen minder gerealiseerd (-€ 1,1 miljoen). De realisatie van de Radio Derection Finders (RDF's) was voorzien in 2021, maar door levertijden is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Ook was de voorziene locatie (GVC Den Helder) geen geschikte positie voor de RDF's en heeft de afstemming met Defensie over de locatie Joost Dourlein kazerne meer tijd gevraagd;

 • Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Door vertraging in de uitvoering van Topsector Logistiek is er dit jaar minder uitgegeven;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 4,9 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 16,9 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Zeetoegang IJmond (- € 13,4 miljoen): Dit wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van budget voor gemaakte Covid-19 kosten. Deze kosten waren tijdelijk opgevangen binnen de post risicoreservering. Ook is er vertraging in de gunning voor het deelproject Selectieve Ontrekking. Hierdoor schuiven de betalingen door naar latere jaren;

 • 3e kolk Beatrixsluis (- € 1,4 miljoen): de risicoreservering is niet geheel benodigd geweest;

 • Sluis Eefde (- € 1,8 miljoen): De uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht doordat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook zijn de risico's behorende bij het afronden van het project niet opgetreden;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-€ 0,3 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

 • Verkeersbegeleidingstarief tarief (€ 3,1 miljoen);

 • Connecting Europe Facility (€ 1,3 miljoen): Extra ontvansten voor het project Nieuwe sluis Terneuzen.

2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op artikel 17 is sprak van een lagere verplichtingen realisatie van € 9 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota. Op de uitgaven is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd en op de ontvangsten € 0,8 miljoen. De verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • een verlaging van het verplichtingenbudget ZuidasDok (- € 7,8 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het contractering en realisatiekosten met betrekking tot de voorloopcontracten (van de openbaarvervoersterminal, Signalling & Control en ICT). Deze vinden plaats via gemeente Amsterdam. De gerealiseerde kosten worden per kwartaal achteraf aan de Zuidasdok doorbelast. Aanvullend vind er op hetzelfde project een doorschuif plaats naar 2022 vanwege het vastleggen van het contract aan het begin van 2022, waardoor de verplichtingen lager uitvallen (-€3,4 miljoen).;

 • Op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verlaagd. Aan het eind van 2021 was het resterende verplichtingenbudget onvoldoende om de openstaande beschikkingen af te ronden. Het resterende verplichtingenbudget schuift daarom door naar 2022;

 • Ten slotte is het verplichtingenbudget binnen het Realisatieprogramma Project Mainportontwikkeling Rotterdam met € 2,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit betreft de saldomutatie van het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II 2020/21 33652, nr. 82) raakt de overname van Bombardier Transportation door Alstom een deel van de contracten die in voorjaar 2021 zijn gesloten en waarvoor RVO namens IenW beschikkingen heeft afgegeven. De gesprekken tussen Alstom en de materieeleigenaren (subsidieontvangers) lopen nog. Hierdoor heeft de opwaardering van de betreffende goederenlocomotieven vertraging opgelopen en verschuift een deel, van € 6,8 miljoen, van de voor RVO en IenW in 2021 geplande uitgaven naar latere jaren.

17.08 Zuidasdok

De realisaties van het project Zuidasdok zijn € 25,6 miljoen lager in 2021 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de contracten OV-terminal via de gemeente Amsterdam worden gecontracteerd en de doorbelasting vanuit de gemeente op een later tijdstip plaatsvindt. De doorbelasting zal in 2022 worden verwerkt. Tevens zijn een aantal verwachte grond aankopen niet in 2021 gerealiseerd.

2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

De verplichtingen zijn verlaagd met € 1,5 miljoen en de de uitgaven zijn verlaagd met € 1,3 miljoen. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2022 worden gedeclareerd.

2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 16,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 10,9 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

 • Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd.

 • Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.

 • Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

Uitgaven

De verlaging van € 16,1 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

20.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

 • Op de reserering voor het schone luchtakkoord is € 5,2 miljoen minder gerealiseerd dan voorzien. Er zijn minder subsidies toegekend dan voorzien.

 • Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd.

 • Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.

20.04 Generieke Investeringsruimte

Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Najaarsnota 2021

519

 

519

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

 

5.639

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.639

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

            

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

 

83.253

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Reserveringen

13.700

 

13.700

            

Mutaties Slotwet 2021

  

13.700

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

273.209

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

              

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

2.432

 

2.432

            

Mutaties Slotwet 2021

  

2.432

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

2.432

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

281.799

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

  

17.500

30.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          

Mutaties Najaarsnota 2021

0

  

0

0

          

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          

Totaal Ontvagsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 33.860

33.860

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 33.860

33.860

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Saldo 2021 Aanleg

 

‒ 40.854

40.854

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 40.593

40.854

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 50.687

50.687

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 50.687

50.687

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

Saldo 2021 Ontvangsten

0

‒ 21.414

21.414

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 22.624

21.414

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 4 Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Mutaties Najaarsnota 2021

3.213

3.213

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.599.456

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 3.978

3.978

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 3.978

3.978

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.595.478

1.563.221

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 54.997

‒ 90.104

35.107

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

378.652

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Saldo 2021 Aanleg

0

‒ 8.065

8.065

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 8.065

8.065

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

370.587

467.219

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

26.407

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

           

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.819

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

601

‒ 601

            

Mutaties Slotwet 2021

 

601

‒ 601

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

190.398

169.615

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven realisatie 2021

 

2.156.463

9.536.055

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

9.672

 

750

750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Saldo 2021 Ontvangsten

0

6.273

‒ 6.273

            

Mutaties Slotwet 2021

 

6.273

‒ 6.273

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Spoorwegen

 

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Tabel 5 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Saldo 2021 Grote regionaal/lokale projecten

0

‒ 180

180

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 180

180

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.533

42.317

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

            

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

 

1.118

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Saldo 2021 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

0

‒ 6

6

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 6

6

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

  

48.600

            
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.533

90.917

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Saldo 2021 Ontvangsten

 

958

‒ 958

            

Mutaties Slotwet 2021

 

958

‒ 958

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.004

‒ 958

            
                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

1.004

‒ 958

            
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

14.021

‒ 14.021

            

Mutaties Slotwet 2021

 

14.021

‒ 14.021

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

463.177

481.050

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

HXII: Topsector logistiek

3.161

3.161

             

Saldo 2021 Aanleg

 

2.866

‒ 2.866

            

Mutaties Slotwet 2021

 

6.027

‒ 2.866

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

276.149

400.792

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

55

11

‒ 734

160

‒ 1.160

85

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

‒ 16.926

16.926

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 16.926

16.926

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

250.652

137.928

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.079

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.384.153

1.401.366

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

 

339

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

 

650

650

650

650

650

150

150

150

150

150

150

150

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Saldo 2021 Ontvangsten

 

3.789

‒ 3.789

            

Mutaties Slotwet 2021

 

3.789

‒ 3.789

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

 

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 7 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 33.860

33.860

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 33.860

33.860

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Saldo 2021 Aanleg

 

‒ 40.854

40.854

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 40.593

40.854

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 50.687

50.687

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 50.687

50.687

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

Saldo 2021 Ontvangsten

0

‒ 21.414

21.414

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 22.624

21.414

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Tabel 8 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 2.000

2.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.964

2.000

            

Saldo 2021 Externe veiligheid

 

‒ 1.345

1.345

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 1.345

1.345

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

1.619

3.345

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

         

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

        

0

0

0

0

0

                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.964

2.000

       

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

1.619

3.345

            
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Saldo 2021 Ontvangsten

 

‒ 4

4

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 4

4

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

4

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Saldo 2021 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

1

‒ 1

            

Mutaties Slotwet 2021

 

1

‒ 1

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.865

‒ 1

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.865

3

            
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

151.490

152.490

147.390

147.390

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

‒ 97.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: ERTMS

99

99

             

HXII: Topsector logistiek

3.161

3.161

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Mutaties Slotwet 2021

 

4.731

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 10 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

‒ 3.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.394

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

  

‒ 5.000

  

5.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.394

  

5.000

         

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

 

‒ 5.394

  

‒ 5.000

         

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

     

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

115.413

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

13.700

             

Saldo 2021 Reserveringen

‒ 13.700

‒ 13.700

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 13.700

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

          

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

200

        

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

        

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

        

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

2.432

             

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 2.432

‒ 2.432

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.432

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

   

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 2.042

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

‒ 2.042

             
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

14.090

             

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

             
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

3.2 Projectoverzichten

Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 11 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

3

5

64

53

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

2

2

55

55

   

Programma aansluitingen

13

15

129

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.477

1.477

 

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

2

2

46

46

 

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

0

1

320

320

 

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

20

21

1.183

1.183

2027

2026

2

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

 

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

10

10

811

811

 

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

1

1.210

1.210

 

2012

 

A9 Badhoevedorp

10

11

307

307

 

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

0

  

3

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

11

12

16

16

 

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

55

55

547

547

 

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

0

   

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

 

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

 

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

2

17

17

 

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

 

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

 

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

260

260

 

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

0

60

60

 

Regio

 

A27 Houten Hooipolder

20

20

1.843

1.843

2029-2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

21

27

602

602

 

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

36

35

469

469

 

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

0

  

4

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

0

  

5

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

 

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

2

2

22

22

 

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

3

50

50

 

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

187

189

836

836

 

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

 

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

112

150

  

6

Meer veilig

40

40

150

112

  

7

Afrondingen

1

‒ 2

0

1

   

Totaal uitvoeringsprogramma

461

474

13.530

12.662

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

76

     

Programma Realisatie

517

550

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

517

550

     

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 748

‒ 745

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

94

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

347

347

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

41

41

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

57

56

nvt

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

163

163

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.542

1.542

*

  

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

  

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

2025

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

0

0

   

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2026- 2028

1

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

236

236

2029- 2031

  

A4 Haaglanden - N14

692

692

2026- 2028

2026- 2028

 

N59 Verkeersveiligheid

0

0

 

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

0

0

 

Zuid: 2027- 2029

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

2021- 2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

200

201

2030-2032

  

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2023- 2026 / 2025- 2029

2

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

0

0

 

2026- 2028

 

A1/A30 Barneveld

84

84

   

N35 Nijverdal - Wierden

120

120

*

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2023- 2025

2022- 2024

3

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

0

nvt

  

A1/A35 Azelo-Buuren

5

0

nvt

  

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

2026

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

174

175

   

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

5.482

5.450

   

Begroting (IF 12.03.02)

5.482

5.450

   
Tabel 13 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

54

56

2.190

2.190

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

26

698

698

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

27

28

1.265

1.265

2027

2026

1

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

63

1.846

1.846

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

19

379

379

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

79

79

1.181

1.181

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

15

365

365

2019

2019

 

Aflossing tunnels

44

48

959

959

   

Projecten Zuidwest-Nederland

   

0

   

A15 Maasvlakte - Vaanplein

87

84

2.288

2.288

2015

2015

 

A16 Rotterdam

108

119

1.712

1.712

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

48

50

1.975

1.975

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

   

0

   

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

   

0

   

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

123

140

196

196

 

2023- 2025

 

A12 Ede - Grijsoord

11

11

182

182

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

15

447

447

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

   

0

   

N31 Leeuwarden - Drachten

6

7

168

168

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

16

348

348

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

   

0

   

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

505

505

   

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

0

0

0

0

   

Afrondingen

2

1

1

0

   

Totaal

734

776

16.977

16.976

   

Begroting (IF 12.04)

734

776

16.977

16.976

   
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 14 Realisatieprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

2

2

16

17

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

13

14

711

711

divers

divers

 

Innovatieprogramma spoortrillingen

3

3

20

20

   

Maatregelenpakket HSL-Zuid

46

48

130

130

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

7

152

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

0

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

42

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

23

24

240

240

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

53

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

36

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

1

72

72

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

32

424

424

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

7

228

147

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

1

1

70

21

divers

divers

 

Overwegenaanpak

29

29

889

889

divers

divers

 

Ontsnippering

3

3

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

4

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

22

22

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

 

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

0

0

  

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

3

3

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

4

4

612

612

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

0

0

238

238

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

58

58

264

264

2021

2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

15

16

142

142

divers

divers

 

Afrondingen

2

‒ 2

 

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

311

313

5.830

5.659

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 10

‒ 13

0

4

   

Afrekening voorschotten

29

29

175

175

   

Programma Realisatie

330

329

6.005

5.838

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

1

1

‒ 228

‒ 229

   

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

331

330

5.777

5.609

   

Overprogrammering (-)

       
Tabel 15 Realisatieprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

4

71

71

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

1

1

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

6

138

137

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

9

8

divers

divers

 

Afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal uitvoeringsprgramma

13

12

815

803

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 

0

‒ 112

‒ 112

   

Afrekening voorschotten

1

1

18

18

   

Programma Realisatie

14

13

721

709

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

12

13

721

709

   
Tabel 16 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01

228

228

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

119

119

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

14

13

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

12

12

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

45

45

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

39

39

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

853

852

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (IF 13.03.04)

862

852

   
Tabel 17 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

112

112

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

15

11

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

0

    

Overige projecten in voorbereiding

0

    

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

127

123

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

128

124

   
Tabel 18 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

  

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

190

205

3.588

3.705

2006

2006

2031

  

Rente- en belastingaanpassingen

 

‒ 15

‒ 105

‒ 120

    

1

Totaal

190

190

3.483

3.585

     

Begroting (IF 13.04)

190

190

3.483

3.585

     
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Tabel 19 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

52

52

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

52

52

   

Begroting (IF 14.01.02)

52

52

   
Tabel 20 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

0

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

32

32

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

6

213

217

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

40

40

286

273

regio

regio

 

Afrondingen

       

Totaal

78

78

693

684

   

Begroting (IF 14.01.03)

78

78

     
Tabel 21 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

 

0

589

589

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

 

0

0

0

   

Afrondingen

       

Afrekening voorschotten

0

0

6

6

   

Begroting (IF 14.03)

0

0

667

667

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

0

0

667

667

   
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 22 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

0

1

26

26

Divers

Divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2024

2024

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

11

24

37

37

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

4

5

14

12

2023

2023

 

Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes

1

1

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

170

159

1.038

1.004

2023

2023

1

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

9

9

657

649

2024

2024

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

98

2019

2019

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

1

6

6

2023

2023

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

27

24

138

140

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

47

48

176

161

2023

2023

2

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

2

2

293

287

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

       

Afrondingen

‒ 1

1

1

49

   

Totaal uitvoeringsprogramma

  

3.153

3.138

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

       

Programma Realisatie

271

276

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

271

276

     

Toelichting

 • 1. NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.

 • 2. Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 36

‒ 36

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

23

23

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

234

234

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025‒2028

2025‒2028

 

Overige projecten en reserveringen

883

883

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Reservering garantstelling Twentekanalen

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.790

1.790

   
Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

400

400

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

217

231

1.105

1.103

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

Projecten Oost-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

16

18

155

155

2020

2020

2047

Afrondingen

       

Totaal

251

268

1.751

1.749

   

Begroting (IF 15.04)

251

268

     
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 25 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.145

6.145

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

  

1.012

1.012

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)

  

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

0

0

7.272

7.272

   
Tabel 26 Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

1

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

2

2

   

Programma

2

2

1.168

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

2

2

     
Tabel 27 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

81

88

2.419

2.401

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

2

2

96

96

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

‒ 1

    

Programma

82

89

2.514

2.497

   

Afrekening voorschotten

2

2

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

84

91

2.536

2.519

   

Overprogrammering (-)

       
Naar boven