Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 975 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 01 december 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.436.223

10.851.155

156.109.288

‒ 578.549

1.374.108

11.506.445

‒ 24.339.794

‒ 1.442.698

‒ 519.823

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

3.003.483

3.124.936

150.892.819

123.921

123.921

11.607.510

444.626

36.897

‒ 1.257.020

2

Financiële markten

26.053

26.053

10.255

7.912

7.912

50

‒ 969

‒ 969

100

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

692.928

692.928

815.850

‒ 2.980

719.937

‒ 183.332

‒ 52.740

‒ 238.340

846.074

4

Internationale financiële betrekkingen

‒ 2.082.075

79.362

136.298

‒ 1.098.425

34.315

‒ 9.422

‒ 11.010.490

‒ 19.040

0

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.133.378

1.265.378

624.914

68.058

165.058

68.663

‒ 13.979.364

‒ 942.244

‒ 257.620

6

Btw-compensatiefonds

3.576.710

3.576.710

3.576.710

21.177

21.177

21.177

148.641

148.641

148.641

9

Douane

540.248

540.248

605

‒ 19.265

‒ 19.265

0

5.003

5.003

0

13

Toeslagen

747.934

747.934

0

355.281

355.281

0

566.947

28.844

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

283.512

283.512

51.837

9.885

9.885

1.799

8.491

8.491

2

10

Nog onverdeeld

514.052

514.094

0

‒ 44.113

‒ 44.113

0

‒ 469.939

‒ 469.981

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

22.457.577

22.457.577

65.873.342

‒ 9.000

‒ 9.000

19.449.811

3.930.000

3.930.000

‒ 8.382.044

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering staatsschuld

20.926.321

20.926.321

56.731.000

‒ 9.000

‒ 9.000

17.266.000

3.626.000

3.626.000

‒ 12.437.000

12

Kasbeheer

1.531.256

1.531.256

9.142.342

0

0

2.183.811

304.000

304.000

4.054.956

Naar boven