35 960 Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Staat Qatar, anderzijds; Luxemburg, 18 oktober 2021

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2021

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat de bovengenoemde Overeenkomst vanaf 18 oktober 2021 voorlopig zal worden toegepast.

De tekst van de Overeenkomst gaat u hierbij toe1.

Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal de Overeenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven