35 941 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 oktober 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 oktober 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 oktober 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021, inclusief 10e ISB

Mutaties 11e Incidentele Suppletoire Begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.927.857

2.701.814

32.514

15.000

15.000

0

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.645.801

793.369

12.814

15.000

15.000

0

 

Beleidsartikelen

                 

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

     

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

     

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

     

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

     

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

     

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

183.321

115.220

12.814

15.000

15.000

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

     
                     
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.282.056

1.908.445

19.700

0

0

0

 

Beleidsartikelen

                 

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.354.554

965.591

12.900

     

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.887.010

905.364

0

     

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

13.990

10.990

– 2.500

     

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

     
Naar boven