Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022

Ontvangen 21 september 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.107.810

28.484.835

210.262

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Volksgezondheid

915.727

3.159.740

40.803

2

Curatieve Zorg

3.360.212

3.430.531

123.295

3

Langdurige zorg en ondersteuning

13.945.269

13.780.847

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.138.985

1.305.729

11.153

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

6

Sport en bewegen

368.244

383.244

15.740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.614.749

5.614.749

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

9

Algemeen

25.054

28.022

0

10

Apparaat Kerndepartement

407.873

447.390

8.594

11

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

63.340

63.340

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

99.920

99.920

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

616.000

616.000

0

Totaal

779.260

779.260

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

13.462

10.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

15.000

15.000

Totaal

28.962

25.000

Naar boven