35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

Nr. 104 Brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2022

In de brief van 13 januari van de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bracht u mij de wens van de commissie over om een debat op hoofdlijnen te voeren over het beleidsterrein Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De commissie stelt mij daarbij in de gelegenheid om voorafgaand aan dat debat een eerste reactie op het regeerakkoord aan de commissie te doen toekomen.

Ik zie uit naar het debat en de kennismaking met de betrokken Kamerleden. Ik stel mij voor dat ik tijdens het debat goed tot mij neem welke standpunten en gevoelens er aan de zijde van uw Kamer leven. Vervolgens zal ik u, mede gelet op hetgeen besproken is, voor 1 maart 2022 per brief informeren over de wijze waarop ik mijn beleid wil vormgeven en uitwerking en uitvoering denk te geven aan het coalitieakkoord.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven