35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de terugsluis van de vrachtwagenheffing maximaal moet renderen op de transitie naar zero emissies;

verzoekt de regering in het vormgeven van het meerjarenprogramma voor de terugsluisregeling te focussen op projecten die bijdragen aan zero-emissietechnologie of het voorkomen van vermijdbare transportbewegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Naar boven