35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tussen het aflopen van de AanZET eind 2024 en de invoering van de vrachtwagenheffing in 2027 een gat valt in de subsidiëring van zero-emissievrachtwagens;

van mening dat dit onregelmatige beleid de gewenste transitie onnodig vertraagt;

verzoekt de regering een voorstel met de Kamer te delen om dit subsidiegat op te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Kröger

Naar boven